Två anställda står och diskuterar

Kvalitet

Att ständigt utveckla för att upprätthålla högsta kvalitet är grundläggande i Humanas verksamhet. För att följa upp vårt kvalitetsarbete har vi vår egen styrmodell för kvalitetssäkring, Humana Quality Model. Med vårt kvalitetsarbete stärker vi våra egna verksamheter, men vår ambition är också att inspirera och bidra till kvalitetsutvecklingen i omsorgsbranschen.

Kvalitet enligt Humana

Humanas insatser för hög och jämn kvalitet vilar på fyra hörnstenar. Genom fokus på dessa delar lägger vi grunden för goda resultat för Humanas kunder och klienter.

 1. Individuella lösningar
  Kunder och klienter kommer alltid i första hand. Det är nödvändigt för att leva som vi lär – vi tror på allas rätt till självbestämmande, integritet och ett bra liv. Dessutom, alla är olika och då behöver våra lösningar också vara det.
 2. Värdegrund
  Vår gemensamma värdegrund är utgångspunkten i såväl den strategiska planeringen som i den dagliga kontakten med kunder, klienter och beställare. Medarbetarnas engagemang, ansvarskänsla och glädje gör Humana till en ledande omsorgsaktör.
 3. Evidensbaserad praktik
  Humanas specialister jobbar med medicinsk och psykosocial vård och behandling samt omvårdnad utifrån bästa tillgängliga kunskap och evidensbaserade metoder. Dessutom driver och bidrar Humana till forskningsprojekt vid universitet och högskolor. Läs mer om att arbeta utifrån evidens nedan.
 4. Hög kompetens
  Humana är en verksamhet av människor, för människor. Vi rekryterar dedikerade personer och erbjuder ständig utveckling. Hos oss finns erfarna psykologer, läkare, socionomer, jurister, sjuksköterskor, undersköterskor och behandlingsassistenter.

Bas i studier och evidens

För Humana är evidensbaserat arbete centralt för att säkra en omsorg av hög kvalitet för kunder och klienter. Det handlar om att utifrån bästa tillgängliga kunskap utforma, tillämpa och utvärdera efterfrågade behandlingsmetoder. Två exempel är metoderna Treatment Foster Care Oregon (TFCO) och Connect.

 • TFCO vänder sig till ungdomar och familjer med allvarlig problematik som gör att det kan bli aktuellt med placering på HVB1). Ungdomen och föräldrarna tränas i nya beteenden och färdigheter på var sitt håll med återförening eller familjehem/stödboende som mål. TFCO utgår från social inlärningsteori och visar på mycket goda behandlingsresultat och kostnadsbesparingar för samhället.
 • Connect är ett strukturerat program som stödjer föräldrar, familjehem och behandlingspersonal. Programmet bygger på grundläggande principer om anknytning, relationer, kommunikationsmönster och barns utveckling. Syftet är att hjälpa föräldrar och andra omsorgspersoner att finna ny förståelse för både barnets och egna beteenden och reaktioner, och i förlängningen förändra omsorgsrollen.

Humana är licensinnehavare för båda metoderna i Norden.

Samverkan med forskare

Humana satsar på forskning för att få starkare vetenskapligt underlag för de metoder vi använder och överlag för att bidra till att öka kunskapen inom våra områden. Vi bidrar i första hand genom att ge tillgång till våra verksamheter och arbetssätt. Humanas metodutvecklare spelar en viktig roll i samarbetet med forskare och projekt.

Ledningssystem för kvalitet varje dag

Vi menar att det krävs lika delar engagemang och struktur för att säkra hög och jämn kvalitet i verksamheten. Till vår hjälp finns ledningssystemet Parus (process, aktivitet, rutin, uppföljning, samverkan). Ledningssystemet gör det enkelt för användaren att navigera i olika processer och hitta den aktivitet som behöver utföras i varje läge. 

Styrning med Humana Quality Model

Humana använder styrmodellen Humana Quality Model. Syftet är att mäta, följa upp och stärka kvaliteten i alla verksamheter. Modellen bygger på två dimensioner: Den ena är Humana Quality Index, HQI, som är ett sammanfattande kvalitetsmått för koncernen. Den andra är uppföljningen av individuella planer som syftar till att fånga enskilda kunders och klienters utveckling.

 • Humana Quality Index, HQI. HQI ser till både kunder och medarbetare och innehåller både objektiva och subjektiva mått. Närmare bestämt består HQI av nyckeltalen kundnöjdhet, allvarliga avvikelser, medarbetarnöjdhet, ledarskapsindex, frisknärvaro, Humanas värderingar samt utbildningar i Humana Academy. Indexets maxvärde och Humanas långsiktiga mål är 100. Under 2019 uppgick HQI till 94, att jämföra med fjolårets värde 92.
 • Individens situation. Den andra dimensionen i styrmodellen Humana Quality Model utgår från den enskilda klientens behov och utveckling. Varje klient ska ha en individuell plan med personliga mål samt ska vara delaktig i att ta fram och följa upp planen. Inom äldreomsorgen går målen framförallt ut på att skapa livskvalitet på individens villkor. För ungdomar i HVB eller familjehem definierar målen den utveckling som ungdomen ska uppnå. Det kan till exempel handla om att fullfölja sin utbildning eller bryta ett självskadebeteende. Vi redovisar andelen klienter vars individuella plan – vilken Humana har satt upp tillsammans med klient och uppdragsgivare – som har följts upp enligt tidplan. Utfallet följs upp månadsvis. Totalt för Humana var utfallet 2019 en andel på 88 procent individuella planer som följts upp i tid. Målet för 2019 var 70 procent. Det långsiktiga målet är att varje verksamhet ska nå minst 98 procent.

Transparent om kvalitet

Kvaliteten på vår omsorg redovisas i bolagets årliga kvalitetsredovisning, men också i kvartalsvisa kvalitetsrapporter. Här redovisas kvalitetsindexet HQI och uppföljning av individuella planer. Uppgifter om allvarliga avvikelser, Lex Sarah och Lex Maria finns på humana.se. Humanas kvalitetsarbete ska bidra till att minska allvarliga avvikelser i verksamheterna. Medarbetare uppmuntras att anmäla avvikelser så att händelser kan analyseras och att fel inte upprepas. För att främja ständig utveckling är vi som företag noga med att öppet kommunicera Humanas kvalitet och avvikelser både internt och externt.

Kunder och klienter om Humana

För att kunna jämföra och utveckla verksamheten inom Humana finns ett gemensamt Nöjd kund-/klient-index, NKI. Varje affärsområde gör dessutom egna mer djupgående undersökningar. 2019 års NKI uppgick till 83.

Inom äldreomsorgen gör Socialstyrelsen en årlig nationell brukarundersökning. I 2019 års undersökning rankades privata aktörer återigen högre än offentliga. Humana stod sig bra i konkurrensen. Andelen nöjda kunder på Humanas äldreboenden uppgick till 88 procent. Det kan jämföras med i genomsnitt
81 procent för alla äldreboenden i Sverige, kommunala och privata aktörer.

Integritet och informationssäkerhet

Givet Humanas verksamhet är informationssäkerhet ett absolut krav. Humana har en särskild organisation med dataskyddsombud i varje land och en samordnare för koncernen. Vi analyserar incidenter och är skyldiga att rapportera allvarliga incidenter till Datainspektionen inom 72 timmar. 2019 inträffade 53 personuppgiftsincidenter i Sverige, varav 8 rapporterades till Datainspektionen. I Norge inträffade 35, i Finland 29 och i Danmark 1 incidenter, varav 1, 0 respektive 0 incidenter rapporterades till ansvarig myndighet.

Läs mer om Humanas kvalitetsarbete här