En kvinna sitter vid ett bord
Tillbaka till Kvalitet

Sedan 2017 mäter och följer vi upp förbättring utifrån Humana Quality Index, som består av tolv kvalitetsparametrar. Humanas ledningssystem Parus stödjer det systematiska förbättringsarbetet.

Utveckling av Humana Quality Index, HQI

Introduktionen av HQI har varit av stort värde för Humana eftersom det ger möjlighet att följa upp kvaliteten i de tjänster vi levererar. Under 2021 har Humanas kvalitetsorganisation fortsatt att utveckla verktyget för kvalitetsuppföljning och tagit fram ett nytt HQI. Syftet är att komma närmare resultatet av insatsen för den enskilde och att så småningom kunna lämna struktur- och processmått. Humanas verksamheter skiljer sig åt: ett gott resultat för en ungdom placerad på ett HVB går inte att direkt jämföra med ett gott liv för en äldre person på ett särskilt boende. Därför har vi utökat antal indikatorer i indexet till tolv (jämfört med sju tidigare) och täcker därmed in fler aspekter. Alla indikatorerna reflekterar relevanta och kritiska delar i kvalitetsarbetet och tillsammans ger de en bra bild av verksamheterna.

Att mäta ger i sig inte förbättring, men det är en absolut förutsättning för att kunna veta var förbättringar behövs. Humanas nya HQI täcker inte alla delar och vi kommer fortsätta att systematiskt utveckla verktyget. Med det nya HQI har vi tagit ett stort kliv i rätt riktning och vi kan fortsätta bidra till att sätta en ny och högre standard för sociala insatser.

Vad vi vill uppnå (syfte)

Vad mäts

1. Nöjda kunder och klienter Nöjdkundindex
2. Rätt stöd, vård eller insats till kunder och klienter Andel uppföljda individuella planer
3. En säker tjänst levererad Antal kritiska avvikelser som rapporteras till myndighet 
4. Leverans i enlighet med lagstiftning Andel av myndighetsinspektioner som ger allvarliga anmärkningar 
5. Säkerställa systematiskt lärande Andel avvikelser som upprepas
6. Korrekt hantering av personuppgifter Andel personuppgiftsincidenter som rapporteras till myndighet
7. Nöjda medarbetare Nöjd medarbetarindex
8.  Medarbetarnas mående och hälsa Sjukfrånvaro
9. Säker arbetsmiljö Antal tillbud och arbetsskador som anmäls till myndighet
10. Kontinuerlig kompentensutveckling Andel medarbetare som genomfört utbildning i lärportalen
11. Högkvalitativa utbildningar Kvalitativ uppföljning av varje utbildning 
12. Medarbetare bidrar till verksamhetsutveckling Antal förbättringsförslag

Kontakta oss