Kontaktuppgifter

IR-kontakt

Ewelina Pettersson

En kvinna sitter vid ett bord

Humana Quality Index, HQI

För att mäta, följa upp och stärka kvaliteten i alla verksamheter använder Humana sedan 2017 Humana Quality Index, HQI, som är ett sammanfattande kvalitetsmått för koncernen, samt uppföljning av individuella planer, som är till för att säkerställa uppfyllelse av enskilda kunders och klienters mål. Introduktionen av HQI har varit av stort värde för Humana eftersom det ger möjlighet att följa upp kvaliteten i de tjänster vi levererar.

Modellen bygger på två parallella angreppssätt: kvantitativa nyckeltal som bildar ett index, Humana Quality Index, HQI, samt klientens individuella plan där fokus ligger på personliga mål som styr insatsen. Båda perspektiven är lika viktiga för att skapa en helhetsbedömning av kvaliteten. Under 2022 utökade vi antalet indikatorer i indexet från sju till tolv och täckte därmed in fler aspekter.

Indikatorerna reflekterar relevanta och kritiska delar i kvalitetsarbetet och tillsammans ger de en bra bild av verksamheterna. Att mäta ger i sig inte förbättring, men det är en absolut förutsättning för att förstå var förbättringar behövs. Humanas nya HQI täcker inte exakt allt och vi kommer fortsätta att systematiskt utveckla verktyget. Med det nya HQI har vi tagit ett stort kliv i rätt riktning och vi kan fortsätta bidra till att sätta en ny och högre standard för sociala insatser.

 

Det här mäter Humanas kvalitetsindex, HQI: 

Vad vi vill uppnå (syfte) Vad vi mäter
1. Nöjda kunder och klienter Nöjd kundindex
2. Rätt stöd, vård eller insats till kunder och klienter Andel uppföljda individuella planer
3. En säker tjänst levererad Antal kritiska avvikelser som rapporteras till myndighet
4. Leverans i enlighet med lagstiftning Andel av myndighetsinspektioner som ger allvarliga anmärkningar
5. Säkerställa systematiskt lärande Andel avvikelser som upprepas
6. Korrekt hantering av personuppgifter Andel personuppgiftsincidenter som rapporteras till myndighet
7. Nöjda medarbetare Nöjd medarbetarindex
8. Medarbetarnas välmående och hälsa Sjukfrånvaro
9. Säker arbetsmiljö Antal tillbud och arbetsskador som anmäls till myndighet
10. Kontinuerlig kompentensutveckling Andel medarbetare som genomfört utbildning i lärportalen
11. Högkvalitativa utbildningar Kvalitativ uppföljning av varje utbildning
12. Medarbetare bidrar till verksamhetsutveckling Antal förbättringsförslag

Kontakta oss