Styrelsen i Humana ska bestå av tre till åtta styrelseledamöter enligt bolagsordningen. Ledamöterna i styrelsen ska tillsammans besitta de kompetenser och erfarenheter som är viktiga för att utveckla Humana på bästa sätt.

Humanas styrelse

Sören Mellstig

Sören Mellstig

Styrelseordförande

Född 1951. Styrelseordförande sedan 2019. Ordförande i ersättningsutskottet, medlem i revisionsutskottet.

Utbildning
Civilekonomexamen från Uppsala Universitet.

Andra pågående uppdrag
Styrelseordförande i Remeo. Industriell partner och medgrundare till Impilo. 

Tidigare uppdrag och arbetslivserfarenhet
Vd för Gambro, ledande positioner på Akzo Nobel samt CFO och vice vd på Incentive. Styrelseordförande i Trelleborg, Apotek Hjärtat, Aleris, Cellavision, Ellevio, Ferrosan Medical Devices, Textilia samt Delivery 1 Ltd.

Innehav per 2022-08-31: 
Eget och närståendes innehav - 120 000 aktier, 100 000 syntetiska optioner

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen men inte oberoende i förhållande till en större aktieägare i bolaget.

Mer om Sören Mellstig Mindre om Sören Mellstig
Karita Bekkemellem

Karita Bekkemellem

Ledamot

Född 1965. Styrelseledamot sedan 2020.

Utbildning
Studerat vid Forsvarets Høgskole i Norge.

Andra pågående uppdrag
Sedan 2010 administrerande direktör i Legemiddelindustrien, LMI, branschföreningen för Norges läkemedelsindustri.

Tidigare uppdrag och arbetslivserfarenhet
Tidigare jämställdhets-, barn- och familjeminister och stortingsrepresentant för Arbeiderpartiet i Norge.

Innehav i Humana per 2020-12-31
Eget och närståendes innehav - 0 aktier, 10 000 syntetiska optioner

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare.

Mer om Karita Bekkemellem Mindre om Karita Bekkemellem
Kirsi Komi

Kirsi Komi

Ledamot

Född 1963. Styrelseledamot sedan 2017. Medlem i revisionsutskottet.

Utbildning
Juristexamina, LL.M Master of Laws från Helsingfors Universitet.

Andra pågående uppdrag
Styrelseordförande i Docrates Cancer Center i Helsingfors och i Liikennevirta Oy. 

Tidigare uppdrag och arbetslivserfarenhet
Styrelseordförande Lindström Invest Oy, Veikkaus Oy och Finlands Röda Korsets Blodtjänst, Directors' Institute Finland, vice ordförande Patria Oyj och styrelseledamot i Bittium Oyj, Citycon Oyj, Martela Oyj, Metsä Board Oyj och Finnvera Oyj. Ledande positioner inom Nokia-koncernen. 

Innehav per 2020-12-31
Eget och närståendes innehav - 10 000 aktier, 10 000 syntetiska optioner 

Oberoende i förhållande till Humana och koncernledningen respektive Humanas större aktieägare.

Mer om Kirsi Komi Mindre om Kirsi Komi
Monica Lingegård

Monica Lingegård

Ledamot

Född 1962. Styrelseledamot sedan 2017. Medlem i revisionsutskottet och i ersättningsutskottet.

Utbildning
Civilekonomexamen, Stockholms Universitet. 

Andra pågående uppdrag
Vd SJ. Styrelseordförande i Svenska Rymdaktiebolaget.

Tidigare uppdrag och arbetslivserfarenhet
Vd Samhall och G4S. Styrelseledamot Nobina, Wireless Maingate, Sida (Sveriges biståndsmyndighet), Orio, Svenskt Näringsliv och Almega. 

Innehav per 2020-12-31
Eget och närståendes innehav - 1 500 aktier, 10 000 syntetiska optioner

Oberoende i förhållande till Humana och koncernledningen respektive Humanas större aktieägare.

Mer om Monica Lingegård Mindre om Monica Lingegård
Anders Nyberg

Anders Nyberg

Ledamot

Född 1956. Styrelseledamot sedan 2020. Medlem i ersättningsutskottet.

Utbildning
Studerat ekonomi vid Stockholms universitet.

Andra pågående uppdrag
Styrelseordförande i Gordon delivery, styrelseledamot i Apopro (Danmark) och för Centrofarm (Italien).

Tidigare uppdrag och arbetslivserfarenhet
Vd för Apotek Hjärtat. Vice vd i ICA och Axfood. 

Innehav i Humana per 2022-02-17
Eget och närståendes innehav - 15 000 aktier, 10 000 syntetiska optioner

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare.

Mer om Anders Nyberg Mindre om Anders Nyberg
Fredrik Strömholm

Fredrik Strömholm

Ledamot

Född 1965. Styrelseledamot sedan 2019. Ordförande i revisionsutskottet, ledamot i ersättningsutskottet.

Utbildning
Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm, inklusive studier vid Ecole des Hautes Etudes Commerciales i Frankrike; samt studier i franska, ryska och öststatskunskap vid universiteten i Uppsala och Stockholm. 

Andra pågående uppdrag
Medgrundare av Impilo och ordförande för dess investeringskommitté, styrelseledamot i Ferrosan Medical Devices, Ortic 3D, the Fertility Partnership och Euro Accident samt styrelseordförande Natur & Kultur och ledamot i högskolestyrelsen i GIH och styrelsen i Skellefteå AIK Hockey.

Tidigare uppdrag och arbetslivserfarenhet
Partner och grundare Altor Equity Partners i 14 år samt under tio år ansvarig för Corporate Finance i Norden hos Goldman Sachs International och investment manager på Nordic Capital.

Innehav per 2022-09-09
Eget och närståendes innehav - 12 226 164 aktier

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen men inte oberoende i förhållande till en större aktieägare i bolaget.

Mer om Fredrik Strömholm Mindre om Fredrik Strömholm

Styrelsens arbete

Styrelsen i Humana är övergripande ansvarig för att med kontinuitet och långsiktighet skapa en värdeskapande och hållbar affär för aktieägare. Styrelsen ansvarar för den övergripande strategin i bolaget, säkerställer en väl underbyggd beslutsprocess samt har en god uppfattning om hur branschen och Humanas omvärld utvecklas. En viktig funktion för styrelsen är vidare att verka för att bolaget har en god riskhantering, kontroll och uppföljning av affären.

Styrelsens uppgifter och ansvar regleras i aktiebolagslagen och i Humanas bolagsordning. Därutöver regleras styrelsens arbete av en av styrelsen årligen fastställd arbetsordning. Arbetsordningen beskriver bland annat arbets- och ansvarsfördelningen mellan styrelsens ledamöter, styrelsens ordförande och verkställande direktören. Styrelsen utformar även instruktioner för styrelsens utskott. Styrelsen i Humana följer löpande upp den strategiska inriktningen, den ekonomiska utvecklingen och bolagets metoder och processer för att upprätthålla en väl fungerande verksamhet. Humanas styrelse ska även säkerställa en god kvalitet på den ekonomiska rapporteringen och internkontrollen samt utvärdera verksamheten efter av styrelsen fastställda mål och riktlinjer. Styrelsens ordförande och verkställande direktören ska följa bolagets utveckling samt förbereda och leda styrelsemötena. Styrelseordföranden är också ansvarig för att styrelseledamöterna varje år utvärderar sitt arbete och fortlöpande får den information som krävs för att utföra sitt arbete på ett effektivt och tillfredsställande sätt.

Styrelsearbete 2021
Läs om styrelsearbetet under det senast rapporterade året i Bolagsstyrningsrapporten, som är en del av Humanas årsredovisning.

Revisionsutskott

I enlighet med Koden och aktiebolagslagen har styrelsen i Humana inom sig inrättat ett revisionsutskott. Revisionsutskottets huvudsakliga arbetsuppgift är att stödja styrelsen i arbetet med att uppfylla sitt ansvar inom finansiell rapportering, redovisning, revision, intern kontroll och riskhantering. Revisionsutskottet arbetar enligt en av styrelsen fastställd arbetsordning. Till utskottets arbetsuppgifter hör även att se över rutiner för internrevision och att granska och övervaka revisorns opartiskhet och självständighet. Revisionsutskottet träffar fortlöpande revisorerna för att informera sig om revisionens inriktning, omfattning och iakttagelser från revisionen.

Ledamöter i revisionsutskottet:

  • Fredrik Strömholm, ordförande
  • Kirsi Komi
  • Monica Lingegård
  • Sören Mellstig

Ordförande i utskottet, Fredrik Strömholm, har den redovisningskompetens som är ett krav enligt aktiebolagslagen. Samtliga ledamöter i revisionsutskottet är oberoende i förhållande till bolaget. Kirsi Komi och Monica Lingegård, men inte Fredrik Strömholm och Sören Mellstig, är oberoende i förhållande till bolagets största ägare. 

Ersättningsutskott

I enlighet med Koden och aktiebolagslagen har styrelsen i Humana inom sig inrättat ett ersättningsutskott. Ersättningsutskottet arbetar enligt en arbetsordning som antagits av styrelsen. Ersättningsutskottets huvudsakliga uppgift är att lämna förslag till styrelsen om ersättning och villkor till vd och koncernchef, ersättningsprinciper för koncernledningen samt att följa och utvärdera pågående och avslutade incitamentsprogram. Vidare ska utskottet fatta beslut om ersättning och villkor för övriga personer i koncernledningen. Medlemmarna i ersättningsutskottet är även ansvariga för att följa och utvärdera tillämpningen av de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som årsstämman beslutat om. Ersättningsutskottet har också ett ansvar för successionsplanering och talent management. 

Ledamöter i ersättningsutskottet:

  • Sören Mellstig, ordförande
  • Monica Lingegård
  • Fredrik Strömholm 
  • Anders Nyberg

Samtliga ledamöter är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Mångfaldspolicy

Ledamöterna i Humanas styrelse ska som grupp ha en ändamålsenlig kompetens, erfarenhet och bakgrund som bidrar till utvecklingen av bolaget.

Målsättningen är att styrelsen ska bestå av ledamöter av varierande ålder, representeras av både män och kvinnor, med varierad geografisk och etnisk bakgrund samt komplettera varandra vad gäller utbildnings- och yrkesbakgrund. Målsättningen är att styrelsen ska bidra till ett oberoende och kritiskt ifrågasättande.

Humanas styrelse har antagit en mångfaldspolicy som valberedningen beaktar vid framtagande av sitt förslag till årsstämman. Valberedningen utgår även ifrån Svensk kod för bolagsstyrning punkt 4.1.

2017 och 2018 tilldelades Humana AllBrightpriset för företagets aktiva jämställdhetsarbete. År 2019 var Humana nominerad för AllBrightpriset och 2020 var Humana en av tre finalister för priset.