Bolagsstyrningsrapporter

Tillbaka till Bolagsstyrning

I Humanas bolagsstyrningsrapport, som är en del av årsredovisningen, finns en utförlig beskrivning av koncernens styrning, styrelsens arbete och den interna kontrollen. Som noterat bolag tillämpar Humana Svensk kod för bolagsstyrning. Eventuella avvikelser från koden redovisas i bolagsstyrningsrapporten.

Bolagsstyrningsrapporten för 2022 finns på sidorna 49-63 i Års- och hållbarhetsredovisning 2022.