Kontaktuppgifter

IR-kontakt

Ewelina Pettersson

Två kvinnor går i skogen

Inom Humana arbetar 16 000 medarbetare. En del av oss arbetar på någon av Humanas hundratals enheter, medan våra personliga assistenter har sin arbetsplats där kunden befinner sig; hemma, på jobbet eller ute på stan. De vanligaste befattningarna inom Humana är personlig assistent, behandlingsassistent och undersköterska. Vi har också sjuksköterskor, psykologer och psykoterapeuter och andra intressanta tjänster. Vi har tillsammans en mycket bred och djup kunskap inom omsorg.

Humanas ambition är att vara det första valet för alla som vill arbeta med omsorg och hjälpa andra människor till ett bra liv. Antalet jobbansökningar till Humana ökar för varje år. Under 2020 fick vi 97 600 jobbansökningar.

Våra policyer för arbetsmiljö samt mångfald och inkludering behandlas som en del i Humanas hållbarhetspolicy. Koncernledningen och HR-direktören specifikt ansvarar för styrningen inom medarbetarområdet. Ansvaret är sedan delegerat till respektive verksamhetschef. Kvalitetsdirektören och kvalitetsfunktionen ansvarar för Humana Academy, Humanas egen utbildningsverksamhet, och merparten av koncernens kompetensutveckling.

Givande yrkesbana

Omsorgsbranschen har framtiden för sig och Humana är liksom hela omsorgsbranschen alltid i stort behov av nya medarbetare. Rekrytering är centralt för att kunna vara en framgångsrik kvalitetsaktör inom omsorg och hos oss gäller verkligen ”rätt person på rätt plats”. Den som arbetar inom omsorg gör verklig skillnad för andra, varje dag. Att bidra, att växa i yrket och som person hör till det våra medarbetare uppskattar mest på Humana.

Framåt med Humana Academy

Genom Humana Academy får våra medarbetare tillgång till kvalitetssäkrad kompetensutveckling inom till exempel arbetsmiljö, bemötande, kvalitet, ledarskap och lagstiftning. Vi har både webbaserade utbildningar, som är möjliga att ta del av utifrån behov och egen planering, lärarledda utbildningar och fysiska träffar för specifika ämnesområden och roller. Alla medarbetare har chans att vässa sina kunskaper, då utbildningarna är tillgängliga för alla. Humana Academy används flitigt.

Intern rörlighet

Humana tror på och främjar intern rörlighet, både inom och mellan affärsområden och länder. Genom att underlätta och uppmuntra till utveckling och karriärvägar inom Humana får vi behålla våra duktiga medarbetare under lång tid.

Humana lyfter ledarskapet

Bra chefer, som kan leda både människor och verksamheter, har stor betydelse för medarbetarnas trivsel och förutsättningar att göra ett bra jobb. Under 2020 fortsatte Humanas satsningar på ledarskapet, framförallt i form av Ledarskapslyftet. Ledarskapslyftet startade 2019 för att ytterligare stärka ledarskapet. Fokus ligger på att attrahera och rekrytera ledare, motivera, följa upp, utveckla och behålla de bästa ledarna samt på att stödja chefer i arbetsvardagen.

Ledarskapslyftet ingår ett koncerngemensamt ledarskapsprogram, en webbaserad skola för chefer, ett mentorprogram samt introduktion till nya chefer. Ledarskapsprogrammet är en långsiktig satsning med syfte att rusta Humanas chefer för att leverera på bolagets mål, stärka sammanhållningen i koncernen, säkra ledarsuccessionen, få cheferna att stanna längre i bolaget, och att ge alla medarbetare bra förutsättningar. Ledarskapsprogrammet består av fyra moduler som pågår under nio till tolv månader. Fokus ligger på de egenskaper som ingår i Humanas ledarprofil: självinsikt, kommunikation, relationsbyggande, resultatorientering, affärsmässighet och kundfokus. Under året digitaliserades programmet och nya ämnen tillkom, bland annat ledarskap på distans, hållbart ledarskap i kris samt psykisk och fysisk arbetsmiljö i kris.

Ett Humana för alla

Humana arbetar aktivt för jämställdhet och mångfald och mot trakasserier, kränkande särbehandling och diskriminering.

Trygg och trivsam arbetsmiljö

Humana arbetar systematiskt för att erbjuda en trygg och trivsam arbetsmiljö. Insatserna utgår från koncernens arbetsmiljöpolicy och hanteras inom respektive verksamhet. Vårt aktiva värdegrundsarbete bidrar också till att utveckla arbetsmiljön, bland annat med hjälp av våra värdegrundsledare och genom att Humanas värderingar är ett stående inslag på arbetsplatsträffarna. Våra arbetsplatser anpassas för medarbetare och besökare med funktionsnedsättningar. Utöver att vår fysiska arbetsmiljö ska ha plats för olikheter satsar vi även på den sociala arbetsmiljön genom bra stämning och samarbete. Bra fysisk, psykisk och social arbetsmiljö leder bland annat till hög frisknärvaro. 

Medarbetarna om Humana

Humanas årliga medarbetarundersökning visar att alla insatser för en välkomnande atmosfär och god arbetsmiljö ger utdelning och uppskattas.

Är du intresserad av att arbeta på Humana?
Läs mer och sök lediga jobb i Jobbportalen