Humana är ledande aktör inom individ- och familjeomsorg i Sverige. Våra verksamheter finns i hela landet och erbjuder gedigen kompetens inom psykosocial problematik och psykisk ohälsa. Genom att samordna och planera klientens vård, omsorg och behandling skapar vi bättre behandlingsresultat.

Individ & Familjs verksamheter organiseras i divisionerna Barn och Unga, Familjehem och Öppenvård samt Vuxna.

Barn och Unga

För barn och unga med psykosocial problematik och psykisk ohälsa erbjuder vi insatser när det gäller bland annat självskadebeteende, neuropsykiatri, övergrepp, kriminalitet och missbruk. Vi har cirka 55 HVB-enheter (hem för vård och boende) och stödboenden med plats för strax under 500 klienter i Sverige.

Familjehem och Öppenvård

För barn och ungdomar från familjer med svåra utmaningar och behov, eller med egen kriminalitet och drogproblematik, erbjuder vi insatser i konsulentstödda familjehem och i öppenvård. Vi kan ta emot drygt 750 barn och ungdomar i behov av stöd.

Vuxna

Humana vänder sig till vuxna med behov inom socialpsykiatri, neuropsykiatri, samsjuklighet, rättspsykiatri och äldrepsykiatri. Vi erbjuder särskilda boenden, korttidsboenden samt HVB, totalt cirka 30 enheter med plats för knappt 600 klienter. Därutöver driver familjehemsverksamhet för vuxna.

Humana erbjuder också boenden med särskild service för ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning samt daglig verksamhet för vuxna med funktionsnedsättning. Vi har 14 bostäder med särskild service enligt LSS som drivs på entreprenad på uppdrag av kommuner och dels drygt 20 boenden i egen regi.

Vårdfläta för individanpassade insatser

Allteftersom behoven förändras kan klienten smidigt röra sig från en insats till en annan, med lägre eller högre intensitet. Det handlar helt enkelt om att få rätt stöd i rätt tid, i rätt omfattning. Vi kallar det ”vårdflätan”. Alla Humanas insatser kan ingå i en klients vårdfläta. Till exempel kan en ung klient på ett HVB bli redo att flytta till ett familjehem eller stödboende med tillsyn, eller att en vuxen som behöver fortsatt stöd i vardagen får plats på ett LSS-boende. Utifrån sett är vårdflätan enkel men det ligger en hel del arbete bakom. Humanas storlek, omfattande kompetens samt interna samordning och flexibilitet gör det möjligt att individanpassa insatserna på det här sättet och samtidigt underlätta för socialtjänsten att planera.