Kontaktuppgifter

IR-kontakt

Ewelina Pettersson

A group of people playing basketball.

Individ och familjs verksamheter organiseras i divisionerna Barn och unga, Familjehem och öppenvård samt Vuxen.

Barn och unga

För barn och unga med psykosocial problematik och psykisk ohälsa erbjuder vi insatser vid bland annat självskadebeteende, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, övergrepp, kriminalitet och missbruk. Vi har omkring 60 aktiva HVB-enheter (hem för vård och boende) och stödboenden med plats för totalt drygt 500 klienter i Sverige.

Familjehem och öppenvård

För barn och ungdomar från familjer med svåra utmaningar och behov, eller med egen kriminalitet och drogproblematik, erbjuder vi insatser i konsulentstödda familjehem, behandlingshem och i öppenvård. Vi kan ta emot drygt 700 barn och ungdomar. Även för vuxna finns möjlighet till stöd inom ramen för familjehem.

Vuxen

För vuxna personer med behov inom socialpsykiatri, neuropsykiatri, samsjuklighet, rättspsykiatri och äldrepsykiatri erbjuder vi särskilda boenden, korttidsboenden samt HVB. Sammantaget har vi omkring 30 enheter med plats för drygt 600 klienter. Vi erbjuder också boenden för ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning samt sysselsättningsinsatser för vuxna som omfattas av LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). 16 av våra boenden drivs på entreprenadavtal och drygt 26 i egen regi. Dessutom erbjuder vi tre dagliga verksamheter.

Vårdfläta för individanpassade insatser

Vilken typ av stöd och hur mycket stöd en person behöver varierar över tid. Därför är det av yttersta vikt att Humana alltid erbjuder flexibilitet efter klientens behov. Det handlar om att var och en ska få rätt insats, i rätt omfattning och i rätt tid. Detta kallar vi Humanas ”vårdfläta”. Exempelvis kan en ungdom vara placerad på en HVB-enhet. När hen bedöms vara redo kan nästa steg bli familjehem eller stödboende, med mer självständighet och stöd efter behov.

Vårdflätan syftar alltså till att hålla ihop allt stöd och göra det möjligt för klienten att smidigt röra sig från en insats till en annan, allteftersom behoven förändras. Humanas storlek, omfattande kompetens samt interna samordning gör att vi kan individanpassa insatserna och samtidigt underlätta för socialtjänstens och andra myndighetsfunktioners planering.