1. Du är här: Risker och riskhantering
En grupp pensionärer fikar och umgås

Risker och riskhantering

Tillbaka till Bolagsstyrning

För att begränsa Humanas riskexponering och möjliggöra ett proaktivt arbete genomför Humana regelbundet en riskanalys. Riskerna som Humana har identifierat har delats in i fyra riskkategorier och samtliga risker har graderats efter sannolikhet och påverkan.

Syfte

Humanas riskhantering syftar till att förebygga, begränsa eller förhindra att risker materialiseras och drabbar verksamheten på ett negativt sätt. Humana arbetar för en effektiv identifiering, utvärdering och hantering av bolagets risker.

Syftet med Humanas arbete med riskhantering kan sammanfattas så här:

  • att skapa en medvetenhet om bolagets risker hos ledning och styrelse
  • att skapa en effektiv styrning och kontroll av verksamheten så att bolaget kan uppnå sina mål
  • att skapa underlag och processer som understödjer den dagliga verksamheten
  • att säkerställa en effektiv information om bolagets riskexponering för investerare och övriga intressenter

Riskkategorier

Humanas ledning har i sin riskanalys identifierat tänkbara händelser, scenarion och aktiviteter som skulle kunna få en påverkan på bolagets verksamhet och företagets möjlighet att nå uppsatta mål. Dessa risker har utvärderats och koncentrerats till en nettolista som innehåller de mest relevanta riskerna.

Riskerna har graderats efter ett sannolikhets- och påverkansperspektiv. En ökad sannolikhet för att en risk inträffar behöver inte alltid innebära något negativt utan kan även ses som positivt, till exempel i fall då bolaget bedömer att förändringen skärper kraven och därmed ökar standarden i branschen som helhet. Riskerna följs löpande upp i Humanas koncernledning och i styrelsearbetet. Då Humana bedriver verksamhet i Sverige, Finland, Norge och Danmark görs utvärderingen med utgångspunkt i situationen i de lokala marknaderna, men sammanvägs till en gemensam beskrivning av koncernens risker.

Humana har valt att dela upp de identifierade riskerna i fyra riskkategorier:

  1. Bransch och marknad
  2. Verksamhet
  3. Efterlevnad, ansvar och hållbarhet
  4. Finansiellt

Bransch och marknad

Bransch- och marknadsrelaterade risker avser externa faktorer, händelser och förändringar på de marknader som Humana verkar på och som kan inverka på förutsättningarna att nå bolagets uppsatta mål. Det är risker som Humana har begränsade möjligheter att påverka, men som Humana som bolag behöver förhålla sig till. Inte sällan finns det två sidor av varje bransch- och marknadsrelaterad risk; en nedsida, det vill säga en risk eller ett hot, och en uppsida, en möjlighet.

Här följer de av Humana identifierade bransch- och marknadsrelaterade riskerna:

Ökad branschreglering

Omsorgsbranschen är föremål för omfattande reglering i form av lagar och regelverk på nationell, regional och lokal nivå. Lagar och regler, där modellerna varierar mellan de länder som Humana är verksamt i, omfattar bland annat tillgänglighet och åtkomst till tjänster, tjänsternas kvalitet, personalens kvalifikationer och förpliktelser samt sekretessbestämmelser. Humana arbetar med tydliga kravspecifikationer, dokumentation samt kvalitetsuppföljning och kompetensutveckling för att säkerställa att de tjänster man levererar uppfyller alla krav.

Risknivå
Sannolikhet – medel
Påverkan – medel

Kommentar
Humana ligger långt framme inom området. Trenden är att regleringarna ökar. Särskilt i Norge fortsätter regleringen inom BPA och omsorgstjänster att öka. Generellt bedömer vi att tydliga regleringar som bidrar till att höja kvaliteten och statusen i omsorgsbranschen är positivt och därtill gynnar kvalitetsinriktade aktörer som Humana.

Hantering
Humana driver ett påverkansarbete för en ökad branschreglering, bland annat genom att närvara i styrelser och branschnätverk och interna handlingsplaner implementeras därefter.


Politiska beslut som syftar till att begränsa privata utförare inom välfärden och övriga politiska risker

Vissa politiska partier i Norden ifrågasätter privatiseringen av omsorgstjänster och verkar för begränsningar i möjligheten att driva privata företag med vinst- och utdelningskrav. Om legala krav skulle införas som innebär att inga eller endast begränsade vinster skulle vara tillåtna, att privatiseringstakten minskas eller att antalet tjänster som kan vara föremål för privatisering begränsas, skulle affärsmodellen för privata omsorgsföretag kunna påverkas negativt.

Risknivå
Sannolikhet – låg
Påverkan – stor

Kommentar
Den svenska S- och MP-regeringen har tillsammans med Liberalerna och Centerpartiet i det så kallade Januariavtalet slagit fast att det behövs en mångfald av aktörer och regeringen kommer därför inte att ta fram förslag som syftar till att införa vinstbegränsningar för privata aktörer i välfärden. I Norge pågår en politisk debatt om huruvida privata aktörer inom vissa omsorgssegment bör begränsas. I Finland har debatten främst berört välfärdens villkor, till exempel bemanning.

Hantering
Löpande dialog med viktiga intressenter och påverkare.


Övriga politiska risker

Omsorgsbranschen påverkas överhuvudtaget av den politiska agendan. Humanas verksamhet är finansierad av stat och kommun och förändringar i politiken kan få konsekvenser för privata omsorgsleverantörer. Privata aktörers möjligheter är beroende av politiska beslut som kommuner, regioner och statliga myndigheter fattar. Ökande behov av omsorg och därmed ökande kostnader bedöms bli en utmaning för samhället att hantera både på kort och lång sikt.

Risknivå
Sannolikhet – medel
Påverkan – medel

Kommentar
I samtliga länder där vi är verksamma är vi exponerade mot politiska risker kopplade till politiska beslut som rör omsorgsmarknaden. Humana har en hög kompetens inom omsorg och har även vid eventuella förändringar goda förutsättningar att fortsätta vara en stark och betydande omsorgsaktör.

Hantering
Fortlöpande kunskapsinhämtning och relationsbyggande inom Public Affairs och inom bland annat branschorganisationen Vårdföretagarna och dess motsvarigheter i Norge och Finland.


Förändringar i villkoren för personlig assistans samt i ersättningsmodellen och ersättningsnivån

Humana erhåller inom affärsområdet Personlig Assistans ersättning från Försäkringskassan och kommuner. Schablonbeloppet bestäms årligen genom budgetpropositionen. Schablonersättningen för 2020 ökades med 1,5 procent, vilket gör att ersättningsnivån ännu ett år troligen blir lägre än lönekostnadsökningen. Schablonersättningen påverkar lönsamheten i branschen.
I januari 2019 lades LSS-utredningen fram. I januari 2020 kom också en utredning om personliga assistenter. Utredningarna har ännu inte lett till några förändringar i villkoren för personlig assistans. Däremot diskuteras en rad frågor i politiken kopplat till utformning av assistansens villkor och ersättning.

Risknivå
Sannolikhet – medel
Påverkan – medel

Kommentar
Ersättningsnivån inom personlig assistans är fortsatt utmanande och nya politiska beslut kan påverka framtida marginaler.

Hantering
Dialog med viktiga intressenter och påverkare liksom remissvar på utredningar. Vi arbetar kontinuerligt med att säkra en flexibilitet och ett handlingsutrymme i organisationen så att det finns en beredskap för stora förändringar i villkoren för personlig assistans.


Förändring i prisbild och efterfrågan

Priserna för offentligt finansierad omsorg beslutas av lokala, regionala och nationella myndigheter. Det gör att priserna inte enbart styrs av marknadskrafter som utbud och efterfrågan. En minskad efterfrågan på privata omsorgstjänster skulle ha en negativ påverkan på Humanas verksamhet. Ett ökat behov av omsorg bör öka efterfrågan på omsorgstjänster men kan också leda till prispress då offentliga medel ska fördelas på fler behövande. Det finns också en risk för prispress till följd av budgetbegränsningar då kommunernas resurser inte växer lika mycket som behoven.

Risknivå
Sannolikhet – medel
Påverkan – medel

Kommentar
Efterfrågan och behovet av omsorg som finansieras av statliga och kommunala medel ökar i samhället. Inköpen från privata omsorgsföretag har ökat i nominellt belopp för varje år. Prispress till följd av budgetbegränsningar förekommer i samtliga nordiska länder.

Hantering
Fortsatt fokus på hög kvalitet och hög grad av specialisering och kundanpassning för att vara konkurrenskraftiga.

Verksamhet

Verksamhetsrelaterade risker avser huvudsakligen interna faktorer och händelser som kan skada bolagets operativa verksamhet och därmed varumärke. Humanas anseende och rykte är centralt för förtroendet hos bolagets kunder, klienter, beställare och anställda. Negativ publicitet om privata omsorgsleverantörer eller en allvarlig incident inom koncernens verksamhet kan komma att få en negativ påverkan på bolagets verksamhet och resultat.

Här följer de av Humana identifierade verksamhetsrelaterade riskerna:

Förmåga att attrahera medarbetare

Humana är beroende av att kunna attrahera, anställa och behålla kvalificerad personal till marknadsmässiga villkor. Bolagets verksamheter är mycket personalintensiva och kompetenskraven är höga samt varierar mellan de olika affärsområdena. Inom Personlig Assistans är de formella kompetenskraven lägre, medan delar av tjänsterna som erbjuds inom Individ & Familj kräver en hög kompetens och specialisering. Humanas kvalitet är beroende av medarbetarnas förmåga att ta rätt beslut och ha rätt inställning i det dagliga arbetet. Om bolaget inte lyckas attrahera rätt personal kan det påverka bolagets tillväxtmöjligheter. Samtidigt står välfärden inför en stor rekryteringsutmaning eftersom antalet barn och gamla kommer öka betydligt mer än antalet personer i arbetsför ålder de kommande åren.

Risknivå
Sannolikhet – medel
Påverkan – stor

Kommentar
Medarbetarundersökningar visar att anställda trivs hos Humana. Förutsättningarna för att anställa ledare bedöms fortsatt som goda för Humana. Rekryteringssituationen inom vissa geografiska regioner och inom specifika yrkeskategorier varierar dock.

Hantering
Tydlig strategi som bygger på Humanas värdegrund, möjlighet till utbildning, ledarskap, autonomi och framtida karriärvägar för att attrahera nya medarbetare.Beroende av tillstånd och rätt yrkeskompetens

Humanas verksamhet och tillväxt är beroende av att bolaget kan få och kan behålla ett antal tillstånd för att bedriva omsorgsverksamhet, hos socialtjänst och myndigheter. Tillstånden är knutna till personer med rätt yrkeskompetens. Ett antal av de tillstånd som Humana har i verksamheten är knutna till specifika fastigheter. Om verksamheterna säljs eller flyttas behöver Humana ansöka om nya tillstånd. Tillstånden kan också påverka Humanas möjlighet att flytta bolag inom koncernen. Från 2019 omfattas i Sverige fler omsorgsområden av tillståndsplikt, vidare är ägar- och ledningsprövning en del av bedömningen och en administrativ avgift debiteras både per sökt tillstånd hos Inspektionen för vård och omsorg, IVO, och vid ändringar. Även i Finland, Norge och Danmark krävs tillstånd för att bedriva Humanas verksamheter.

Risknivå
Sannolikhet – medel
Påverkan – medel

Kommentar
Handläggningstiderna hos myndigheterna är fortsatt långa. Det innebär en risk att verksamhetsuppstarter försenas och därmed ökar kostnaderna. Tillstånden är knutna till relativt få ledningspersoner inom koncernen.

Hantering
Ett intensifierat arbete att ligga nära myndigheter, socialtjänst och IVO för att underlätta handläggningsprocesserna.


Beroende av ramavtal

De ramavtal som Humana sluter för att driva verksamhet i egen regi innehåller inga volymåtaganden, vilket innebär att omfattningen och volymen av tjänster i sådana avtal kan vara oviss. Om Humana inte kan uppfylla de krav som ställs i ramavtalen kan avtalen komma att sägas upp. Då Humana träffar långsiktiga hyresavtal för lokaler som används i sin verksamhet står bolaget för risken att rörelseintäkterna kan bli lägre än de personal- och hyreskostnader som är knutna till lokalerna. Humana arbetar dagligen med att optimera beläggningsnivån när det gäller behandlingsplatser för omsorg inom koncernens verksamhet i egen regi och med att matcha kostnaderna på ett effektivt sätt.

Risknivå
Sannolikhet – medel
Påverkan – medel

Kommentar
Allt eftersom kommunerna har blivit mer professionella i sina upphandlingar har det blivit viktigare att ha ramavtal. Bedömningen är att det kommer bli ännu viktigare framöver. Ramavtal kan också medföra prispress. Inom Humana är en del av verksamheten, men långt ifrån all verksamhet, ramavtalsupphandlad.

Hantering
Fokus på hög tjänstekvalitet (hög kompetens och goda behandlingsresultat) samt nära arbete med kommuner.


Framtida expansion och tillväxt

Humana är ett tillväxtföretag som ämnar fortsätta växa sin verksamhet genom organisk tillväxt i kombination med förvärv. Framtida framgång i bolagets förvärvsstrategi beror på flera faktorer såsom Humanas finansiella ställning, bolagets förmåga att identifiera lämpliga förvärvsobjekt, förhandla rätt nivå på köpeskillingar och acceptabla villkor. Vidare påverkas den framtida tillväxten av Humanas förmåga och kompetens att driva organiska projekt, att attrahera kunder samt säkerställa tillgång till lämpliga fastigheter. För Humana är det även centralt att kunna integrera genomförda förvärv på ett fördelaktigt sätt i befintlig verksamhet. Det finns också affärsrisker, skatterisker och ekonomiska risker förknippade med att förvärva och integrera företag. Vidare ökar kraven på att attrahera rätt medarbetare samt att säkerställa tillräcklig central bemanning när verksamheten växer.

Risknivå
Sannolikhet – medel
Påverkan - medel

Kommentar
Det politiska läget, fragmenterade marknader, ökade branschkrav samt en underliggande tillväxt på de flesta av våra delmarknader skapar möjligheter till fortsatt konsolidering och tillväxt.

Hantering
Noga utvärdering och selektivitet vid förvärv, organiska projekt och för att hitta kompetenta affärspartners. Fokus på effektiva integrationsprocesser. Hitta affärspartners som är goda förhandlingspartners samt har en god juridisk och ekonomisk kompetens.


Externa cyberhot

Cyberhot eller cybersäkerhetshot är en skadlig handling som syftar till att skada data, stjäla data eller störa det digitala livet i allmänhet. Cyberhot inkluderar phising (det vill säga att lura innehavare av bankkonton och andra elektroniska resurser att delge kreditkortsnummer, lösenord eller annan känslig information), virus, överbelastningsattacker (så kallade Distributed Denial of Service, DDoSattacker), ransomware eller utpressningsprogram och andra typer av cyber-attacker.

Risknivå
Sannolikhet – medel
Påverkan – stor

Kommentar
Under de senaste åren har antalet cyberattacker och hot mot företags informationssystem ökat mycket kraftigt. Det har även ökat risken för att Humana ska bli utsatt för cyberattacker.

Hantering
Fortsatt fokuserat arbete på risk prevention, omvärldsbevakning, patchning av systemen, utbildning av användare och uppföljning av att leverantörer gör sitt jobb. Bevakning på loggar, hotbild och externa gränssnitt.


Begränsningar i datasystem och obehörig åtkomst till känsliga personuppgifter

Humana hanterar en mängd datainformation i form av personuppgifter, social och medicinsk information och affärskritiska uppgifter. Avbrott eller störningar i IT-system, inklusive sabotage, datavirus, operatörsfel eller fel i programvara kan få en negativ påverkan på verksamheten. Humana arbetar systematiskt för att minimera risken för denna typ av störningar genom administrativt, logiskt och fysiskt arbete med it-säkerhet.

Risknivå
Sannolikhet – medel
Påverkan – stor

Kommentar
Arbetet med att utveckla våra it-system och processer pågår ständigt. Bedömningen är att sannolikheten för att verksamheten begränsas till följd av it- och systembrister finns, arbete pågår för att minska riskerna.

Hantering
Löpande systemutveckling och övervakning samt renodling av system. Utveckling av kompetens, system samt rutiner med driftspartners. Förbättrad kravhantering, projektstyrning-ledning, testning, förvaltningsplanering. För kontroll av obehörig åtkomst till känsliga personuppgifter sker loggning och stickprovskontroller.


Rättsliga processer och utredningar

Humana kan påverkas negativt av domstolsavgöranden, förlikningar och kostnader förenade med rättsliga processer och utredningar. Det finns en risk att Humana i framtiden kan bli föremål för rättsliga åtgärder på grund av påstådd felbehandling eller felaktig medicinering. Vid felaktigt förfarande kan Humana drabbas av kostnader för skadestånd eller ersättningar. Humana har patientförsäkring och ansvarsförsäkring för klienter.

Risknivå
Sannolikhet – låg
Påverkan – liten

Kommentar
Risken bedöms som oförändrad jämfört med föregående år.

Hantering
Ett systematiskt kvalitetsarbete, rutiner, processer och kompetens samt rätt juridiska partners.


Smittsamma sjukdomar, epidemier

Smittsamma sjukdomar förekommer i samhället, vanliga är till exempel influensa och gastroenterit (maginfluensa eller vinterkräksjuka). Dessa infektioner kan drabba alla i samhället men svårast blir situationen för personer i riskgrupper; äldre sköra personer, personer med funktionsnedsättning eller personer med flera olika sjukdomar. Inom Humanas verksamheter finns kunder och klienter i riskgrupper och vi har i vårt ledningssystem riktlinjer och rutiner för hur verksamheterna ska förebygga och hantera olika smittsamma sjukdomar. Smittsamma sjukdomar kan också innebära att flera medarbetare blir sjuka samtidigt vilket kan innebära svårighet att bemanna i verksamheterna. Om det blir epidemi (fler fall av en smittsam sjukdom än förväntat) eller pandemi (en omfattande spridning av smittsam sjukdom i flera länder) ökar risken att individer drabbas liksom risken att få problem med kompetensförsörjningen. Vid en epidemi/pandemi finns därtill en risk att våra intäkter och kostnader påverkas negativt, till exempel till följd av lägre beläggning eller kostnader för sjukskrivningar.

Risknivå
Sannolikhet – medel
Påverkan – medel

Kommentar
Vi har riktlinjer och rutiner för hur verksamheterna ska förebygga och hantera olika smittsamma sjukdomar. Vi har även rutiner för att vid behov etablera en krisorganisation i syfte att ytterligare minimera smittspridning och påverkan, såväl på individnivå som påverkan på företaget.

Hantering
Den pågående Corona-pandemin under 2020 hanteras av Humanas verksamheter på motsvarande sätt som andra smittsamma sjukdomar. Primärt sker förebyggande åtgärder för att minska spridning av viruset. Samtliga anställda i Humana följer vår riktlinje för Vårdhygien. Vi har också etablerat en krisorganisation i syfte att stötta arbetet och minimera smittspridning och påverkan.


Negativ publicitet till följd av verksamhetsincident i bolaget eller i branschen

För Humana är koncernens anseende grundläggande för att bibehålla goda relationer med nuvarande och potentiella kunder och klienter, lokala och regionala myndigheter samt tillsynsmyndigheter. Även branschens anseende påverkar. Om en incident skulle inträffa i Humanas verksamhet eller i en annan privat aktörs verksamhet, genom oaktsamhet eller genom avsiktligt handlande, skulle det kunna leda till negativ publicitet som skadar såväl branschen som bolaget i fråga. En incident skulle vidare kunna leda till förlust av kunder och därmed intäkter.

Risknivå
Sannolikhet –medel
Påverkan – medel

Kommentar
Humanas intäkter bygger på tusentals enskilda kundkontrakt. Inget enskilt kontrakt kan påverka Humanas totala intäkter materiellt. Det ökande behovet av omsorg i samhället skapar ett fokus på vård- och omsorgsbranschen. Samtidigt finns en ideologiskt grundad polarisering i den politiska debatten när det kommer till privata välfärdsföretag, vilken ytterligare ökar risken för negativ publicitet och då särskilt om något går fel.

Hantering
Fortsatt fokus på kvalitet, utveckling och utbildning, värdegrundsarbete samt krishantering. Väl förankrad kommunikationsplan internt. Öppen och kontinuerlig redovisning av allvarliga avvikelser på webben. Transparent och tillgänglig inställning till media och arbete inom medlemsorganisationen Vårdföretagarna samt motsvarande i övriga nordiska länder

Efterlevnad, ansvar och hållbarhet

Humanas verksamhet är föremål för en omfattande reglering. Företaget måste efterleva ett omfattande regelverk både vad gäller författningar och andra regelverk på nationell nivå. Vidare är Humanas verksamhet beroende av att bolaget kan få och behålla ett antal tillstånd samt att företaget är framgångsrikt i att attrahera vissa yrkesgrupper för att kunna erbjuda specialiserade omsorgstjänster. Humana omfattas även av dataskyddslagar som dataskyddsförordningen (GDPR), den svenska patientdatalagen samt motsvarande lagstiftning i Finland, Norge och Danmark. Regelverket kräver att det finns systematiserade och säkra rutiner på plats för hantering och lagring av personuppgifter. Här följer de av Humana identifierade efterlevnadsriskerna kopplade
till lagar och regelverk:

Brott mot dataskyddslagar

Humanas verksamhet är föremål för omfattande dataskyddslagar såsom till exempel. Dataskyddsförordningen (GDPR) och Dataskyddslagen. Lagkrav, gällande behandling och skydd av personuppgifter, ställer stora krav på processer och säkerhet för att behandla, lagra och gallra personuppgifter samt att registrerade informeras på rätt sätt om hur bolaget behandlar personuppgifter. Brott mot GDPR kan ge en mycket hög straffavgift och skadat förtroende. Arbete pågår därför ständigt för att förbättra bolagets processer, rutiner samt löpande kontroller.

Risknivå
Sannolikhet – låg
Påverkan – medel

Kommentar
En ökad kompetens, fortsatt förbättrade processer och rutiner samt investeringar i system är centrala för att leva upp till nya lagar och regler inom området. God efterlevnad av införda rutiner gör att risken bedöms som låg.

Hantering
Utbildning, processer, rutiner och system samt systematiskt förbättringsarbete.


Kvalitetsbrist som drabbar kund/klient

Det finns en risk att personalen inte följer Humanas rutiner utan istället utarbetar egna förhållningssätt gentemot klienter och kunder som då inte erhåller den behandling eller insats som är beslutad. Risken kan uppstå till exempel vid hög personalomsättning eller när det är svårt att rekrytera personal eller när det brister i ledarskapet.

Risknivå
Sannolikhet – 
Påverkan – 

Kommentar
Det finns alltid en risk att en medarbetare gör fel som drabbar klient. Därför är ett systematiskt kvalitetsarbete en förutsättning för all omsorgsverksamhet.

Hantering
Humana bedriver ett omfattande kvalitetsarbete genom vårt ledningssystem Parus som säkras av Humanas kvalitetsorganisation. Egenkontroller utförs i alla verksamheter och dessa följs upp av kvalitetsorganisationen som utför internkontroller. Alla medarbetare har en skyldighet att rapportera avvikelser och missförhållanden som följs upp systematiskt och analyseras av ansvarig chef. Klienter har möjlighet att lämna klagomål både öppet och anonymt. På Humanas hemsida finns också en visselblåsarfunktion.


Arbetsmiljö och säkerhet

Vård och omsorg är den sektor som har flest arbetsskade- och sjukdomsanmälningar orsakade av hot och våld. Humanas verksamhet omfattas av föreskrifter om arbetsrelaterad hälsa och säkerhet. Brister i att uppfylla föreskrifterna kan leda till böter eller vite. Humana bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete med regelbundna skyddsronder.

Risknivå
Sannolikhet – 
Påverkan –

Kommentar
Risken bedöms som likvärdig med föregående år och inga större incidenter eller ärenden finns för närvarande att rapportera.

Hantering
Rätt intern kompetens genom utbildning, systematiskt förbättringsarbete kring arbetsmiljö samt handlingsplaner och kontroll med regelbundna skyddsronder.


Brott mot mänskliga rättigheter

Humanas verksamheter lyder under respektive lands regelverk gällande arbetsvillkor, arbetsmiljö och organisationsfrihet. Kollektivavtal tillämpas i alla verksamheter. Inom Humana är likabehandling och respekt för mänskliga rättigheter en självklarhet där ingen får diskrimineras eller trakasseras av någon anledning.

Risknivå
Sannolikhet –
Påverkan –

Kommentar
Humanas verksamhet, som är kollektivavtals reglerat, tillika leverantörer och samarbetsparters finns uteslutande i Norden. Risken bedöms som mycket låg.

Hantering
Aktivt internt värdegrundsarbete, utbildning, rutiner och visselblåsarfunktion.


Korruption

Humanas omfattande verksamhet speglar en stor volym av individuella kundkontrakt. Avtal tecknas och affärsmässiga beslut tas på olika nivåer i organisationen. Individuella kundkontrakt, ramavtal eller entreprenadavtal tecknas med betalarna, primärt kommuner, och detta sker decentraliserat. En tydlig besluts- och attestordning underlättar arbetssättet med decentraliserat ansvar för anbud och kundavtal såväl som leverantörsavtal.

Risknivå
Sannolikhet –
Påverkan –

Kommentar
Humana har få stora upphandlingar och välfungerande attesträtt med systemstöd som kraftigt begränsar risker i detta avseende. Humana följer svensk årsredovisningslag och övriga gällande direktiv.

Hantering
Rutiner, intern kontroll, utbildning av personal och visselblåsarfunktion.


Miljö

Humanas påverkan på miljön härleds framförallt till byggnation och drift av de byggnader där omsorg utförs, i rutiner för inköp av material och livsmedel samt i matavfallshanteringen. Inom framförallt individ och familjeverksamheten är bruk av bilar nödvändigt för utförande av våra tjänster. För all personal gäller klimatsmart resepolicy.

Risknivå
Sannolikhet –
Påverkan –

Kommentar
Humana kartlägger på vilka områden vi påverkar miljön. Humana ska bedriva sin verksamhet klimateffektivt och resurseffektivt genom ständiga förbättringar och sätter upp mål för detta.

Hantering
Utbildning av personal, hållbarhetsansvarig inom miljö, systematisk mätning av miljöparametrar.

Finansiellt

Koncernen är genom sin verksamhet exponerad för olika slag av finansiella risker såsom finansieringsrisk, likviditetsrisk, kreditrisk, ränterisk och valutarisk. Koncernens finanspolicy för hantering av finansiella risker har utformats av styrelsen och bildar ett ramverk av riktlinjer och regler i form av riskmandat och limiter för finansverksamheten. Ansvaret för koncernens finansiella transaktioner och risker hanteras av CFO i samråd med styrelsen och vd. Den övergripande målsättningen för finansverksamheten är att tillhandahålla en kostnadseffektiv finansiering samt att minimera negativa effekter på koncernens resultat till följd av marknadsförändringar. Bolagets samlade risker inklusive åtgärder hanteras av bolagets revisionsutskott som rapporterar till styrelsen för utvärdering och godkännande. Här följer de av Humana identifierade finansiella riskerna:

Finansiering och likviditet

Likviditetsrisken är risken att koncernen kan komma att få problem att fullgöra sina skyldigheter som är förknippade med företagets finansiella skulder. Likviditetsriskerna hanteras centralt för hela koncernen av bolagets CFO. Likviditetsbehovet följs upp löpande och i samband med översyner av Humanas finansieringsbehov. Koncernens policy är att minimera upplåningsbehovet genom att balansera över och underskottslikviditet inom koncernen samt att uppnå en flexibilitet i finansieringen genom avtal om ytterligare tillgängliga krediter. För att underlätta likviditetsplanering och likviditetsstyrning har koncernen kreditfaciliteter, till exempel checkräkningskrediter, samt en cashpool. Förändringar i efterfrågan kan komma att påverka företagets intäkter och resultat vilket i kombination med befintlig belåning skulle kunna få en påverkan på företagets finansieringskostnader och likviditetssituation.

Risknivå
Sannolikhet –
Påverkan –

Kommentar
Humanas skuldsättningsnivå kan om den ligger över finansiella mål påverka möjligheterna att i det korta perspektivet öka det finansiella låneutrymmet.

Hantering
Ett ökat fokus på konsolidering och verksamhetseffektiviseringar för att förbättra lönsamheten pågår. Koncernens finanspolicy sätter ramverk och riktlinjer vad gäller riskmandat och limiter i finansverksamheten. För att hantera fluktuationer i likviditet har Humana checkräkningskrediter att tillgå.


Ränterisk

Förändringar i kostnaden för belåning, räntorna, kan öka Humanas kostnader och därmed få en negativ påverkan på koncernens resultat och kassaflöde.

Risknivå
Sannolikhet –
Påverkan –

Kommentar
Humanas finansieringskostnad påverkas av marknadens ränteläge. En högre skuldsättning under året bidrar till en något högre ränterisk.

Hantering
Derivatinstrument kan användas för att hantera ränterisken.


Kreditrisk

I Humana är kreditrisker och kreditförluster till övervägande del hänförliga till kundfordringar. Majoriteten av koncernens kundfordringar löper på stat, kommun och landsting vilka bedöms ha god kreditvärdighet. Eventuell överskottslikviditet i Humana placeras på inlåningskonton och derivat ingås endast med de större nordiska bankerna.

Risknivå
Sannolikhet –
Påverkan –

Kommentar
Majoriteten av Humanas kundfordringar löper mot stat, kommun och landsting vilka bedöms ha en god kreditvärdighet. Risken för kreditförluster bedöms som låg.

Hantering
Humanas likviditet placeras med låg risk på inlåningskonton och avtal ingås endast hos bank med hög kreditrating.


Valutarisk

Koncernen verkar i Sverige, Finland, Norge och i Danmark och exponeras därigenom för valutarisk i Euro, i norska och i viss mån i danska kronor. Koncernens resultat påverkas av omräkning av finländska, norska och i viss mån danska dotterbolags resultaträkningar där omräkningar sker till räkenskapsårets genomsnittskurs. Vidare uppstår valutarisk genom affärstransaktioner, redovisade tillgångar och skulder, samt nettoinvesteringar i utlandsverksamheter. Exponeringen balanseras delvis genom upplåning i den lokala valutan.

Risknivå
Sannolikhet –
Påverkan –

Kommentar
Humanas verksamhet bedrivs i fyra länder i Norden, men med tyngdpunkt på Sverige. Dock har Humana på senare tid expanderat mycket i Finland.
Företaget utsätts för relativt begränsade risker i form av omräkning från Euro respektive danska och norska kronor till svenska kronor.

Hantering
Humana tar delvis upp lån i utländsk valuta för att motverka delar av företagets valutaexponering.