1. Du är här: Humana som investering

Varför investera i Humana?

Tillbaka till Investerare

Att investera i Humana är att investera i en hållbar aktör på den växande nordiska omsorgsmarknaden. Humana har en stark marknadsposition och en tydlig strategi för att nå sitt mål: att vara den självklara utföraren av omsorgstjänster för kunder, klienter och beställare i Norden med höga kvalitetskrav. Humana skapar mervärden till samhället, både socialt och ekonomiskt.

Starka underliggande trender i omvärlden ökar behoven av omsorg

Flera underliggande omvärldsfaktorer gör att behoven av omsorg ökar och väntas fortsätta öka liksom behovet av innovativa och kostnadseffektiva omsorgstjänster av hög kvalitet. De handlar bland annat om en åldrande befolkning, ökande psykisk ohälsa, gamla fastighetsbestånd och ökade krav på kvalitet, specialisering och individanpassning. Samtidigt leder denna utveckling till en ökad ekonomisk press på stat och kommuner, vilket i sin tur ytterligare förstärker behoven av kostnadseffektiva omsorgstjänster.

Omsorgsmarknaden i Norden är enorm och växer

Omsorgsmarknaden i Norden uppskattas uppgå till cirka 640 miljarder kronor. Det är så mycket som stater, kommuner och regioner lägger på omsorg i Sverige, Norge, Finland och Danmark. På denna marknad levererar de privata aktörerna i dag omsorgstjänster för cirka 150 miljarder kronor. Marknaden har präglats av en solid tillväxt under många år. Den privata delen av omsorgsmarknaden är fragmenterad med tusentals företag. En konsolidering har dock pågått i flera år och den bedöms fortsätta.

Åtta skäl att investera i Humana:

1. Omsorg är en stabil och växande marknad

Marknaden. Omsorgsmarknaden i Norden uppgår till 640 miljarder kronor, där den privata delen utgör ungefär en fjärdedel. Behoven av omsorg är enorma och marknaden, som de senaste åren vuxit med 3-4 procent årligen, väntas fortsätta växa. En åldrande befolkning, en ökande psykisk ohälsa och gamla fastigheter är viktiga drivkrafter.
Icke-cyklisk verksamhet. Omsorgsmarknaden påverkas i mindre grad av konjunkturcyklerna.

2. Humana är en kvalitetsaktör inom nordisk omsorg

Vision och målsättning. Humanas vision är att alla, oavsett förutsättningar, har rätt till ett bra liv. Vi vill vara den självklara utföraren av omsorgstjänster i Norden för kunder, klienter och beställare med höga kvalitetskrav – och är det redan för 9 000 kunder och klienter.
Kvalitet som tål att mätas. Såväl våra egna undersökningar som externa undersökningar visar att Humana levererar omsorg med hög kvalitet i samtliga områden vi verkar inom.

3. Humana möjliggör en hållbar välfärd

En hållbar strategi. Humanas vision och målsättning handlar om hållbarhet på individnivå i vårt samhälle men också om ekonomisk hållbarhet för samhället. När kommuner och stater köper omsorgstjänster från Humana blir det mer kostnadseffektivt än om de hade drivit omsorgen i egen regi. 2019 sparade de 1,1 miljard kronor på att anlita Humana. Därför är hållbarhet helt integrerat i vår strategi och i våra strategiska målområden och vår värdegrund.

4. Marknadsledande inom viktiga segment

Marknadsposition. Humana har en stark marknadsposition och är ledande inom viktiga omsorgssegment som personlig assistans och individ- och familjeomsorg samt växer inom äldreomsorg.
Inträdesbarriärer. Komplexa omsorgstjänster med hög grad av specialisering, krav på tillstånd och behov av investeringar skapar höga inträdesbarriärer.
Konsolidering. Den pågående konsolideringen av omsorgsmarknaden skapar möjligheter för Humana.

5. Humana vill växa och hjälpa fler till ett bra liv

Tillväxtorienterade. Humana är ett tillväxtorienterat företag. Vi är stolta över vår verksamhet och den omsorg vi erbjuder. Om vi växer betyder det att vi hjälper fler till ett bra liv. 2019 fick vi 1047 fler kunder och klienter. Växer organiskt och genom förvärv. Humana växer genom att bygga nya äldreboenden, bostäder med särskild service enligt LSS och vård- och omsorgsboenden. Vi växer också genom selektiva förvärv.

6. Historik med stabil tillväxt och lönsamhet

Stabila resultat. Humana har en historik med stabil tillväxt och stabila marginaler. De senaste fem åren har Humana haft en årlig genomsnittlig intäktstillväxt på 7,2 procent och en årlig genomsnittlig rörelsemarginal på 5,2 procent.

7. God kassaflödesgenerering minskar risken

Kassaflöde. Humanas intäkter kommer framförallt från stat och kommuner. De betalar i tid och är kreditvärdiga. Ökade intäkter och en stabil lönsamhet bidrar till en god kassaflödesgenerering, som bland annat används till investeringar i tillväxt. De senaste tre åren har Humanas kassaflödesgenerering, det vill säga det operativa kassaflödet dividerat med EBITDA, varierat mellan 49 och 85 procent.

8. Attraktiva finansiella mål

Finansiella mål. Humana ska skapa tydliga värden till sina aktieägare. Från 2020 har de finansiella målen reviderats, Humana ska vara lönsamt (rörelsemarginal på 7 procent), fortsätta växa, framförallt organiskt (5 procent/år) men till viss del även genom förvärv (kan ge ytterligare 2–3 procent/år) och ha en god kapitalstruktur (nettoskulden ej över 4,5 gånger EBITDA).
Utdelningspolicy. Utdelningen kan uppgå till 30 procent av årets resultat. De senaste tre åren har den varit 15, 16 respektive för 2019, kopplat till covid-19-pandemin, 0 procent.