Varför investera i Humana?

Tillbaka till Investerare

Att investera i Humana är att investera i en hållbar välfärd. Humana skapar stora värden till samhället, på individnivå och samhällsekonomiskt. Bolaget har en stark position på den växande omsorgsmarknaden och en tydlig strategi för att nå sitt övergripande mål – att vara den självklara utföraren av omsorgstjänster för kunder, klienter och beställare i Norden med höga kvalitetskrav.

Flera underliggande trender i omvärlden gör att behoven av omsorg ökar och väntas fortsätta öka de kommande åren. Efterfrågan på inno­vativa och kostnadseffektiva omsorgstjänster av hög kvalitet kommer därför att öka. De handlar bland annat om en åldrande befolkning, ökad psykisk ohälsa, gamla ­fastighetsbestånd och ökade krav på kvalitet, specialisering och individanpassning.

Samtidigt leder de ökade behoven kombinerade med en förändrad demografisk sammansättning med färre i arbetsför ålder till ekonomisk press på stat och kommuner, vilket i sin tur ökar behoven av kostnadseffektiva omsorgstjänster. En ytterligare utmaning är kompetensförsörjningen inom välfärden.

För att möta behoven och klara denna stora välfärdsutmaning kommer alla aktörer – offentliga såväl som privata och ideella aktörer – att behövas. Humana är som en långsiktig kvalitetsaktör inom omsorg en del av lösningen. Bolaget har en tydlig strategi för hur verksamheten ska fortsätta att utvecklas och tydliga finansiella mål som handlar om att växa lönsamt och hållbart; socialt, ekonomiskt och miljömässigt.

Sju skäl att investera i Humana:

1. Omsorg är en stabil och växande marknad

Marknaden. Omsorgsmarknaden i Norden uppgår till 640 miljarder kronor, varav ungefär en fjärdedel är privat.
Fortsatt tillväxt. En växande befolkning, att fler blir äldre och en ökad psykisk ohälsa gör att marknaden växer.
Icke-cyklisk marknad. Omsorgsmarknaden påverkas i mindre grad av konjunkturcyklerna

2. En kvalitetsaktör som bidrar till en hållbar välfärd i Norden

En hållbar affärsidé. Humanas vision och målsättning handlar om hållbarhet på individnivå i samhället men också om samhällsekonomisk hållbarhet. Underliggande finns miljöperspektivet.
Social hållbarhet. Humana bidrar till att fler får ett bra liv genom att leverera omsorgstjänster av hög kvalitet. Humana är samtidigt en stor och attraktiv arbetsgivare.
Samhällsekonomisk hållbarhet. 2020 ­sparade kommuner och stater i Norden 1 miljard kronor genom Humanas kostnadseffektiva omsorgstjänster.

3. Stark marknadsposition inom viktiga omsorgssegment

Marknadsposition. Humana har en stark marknads­position inom personlig assistans och individ- och familje­omsorg samt växer inom äldreomsorg. Tydliga konkurrensfördelar följer av den starka marknadspositionen.
Inträdesbarriärer. Komplexa omsorgstjänster med hög specialisering, krav på tillstånd och investeringar skapar höga inträdesbarriärer.
Konsolidering. Marknaden är fragmenterad och består av tusentals företag. Den pågående konsolideringen skapar möjligheter för ett företag som Humana.

4. Humana vill växa och hjälpa fler till ett bra liv

Tillväxtorienterade. Humana är ett tillväxtorienterat företag. Vi är stolta över vår verksamhet och den omsorg vi erbjuder. Om vi växer betyder det att vi ­hjälper fler till ett bra liv. 2020 fick Humana cirka 300 fler ­kunder och klienter.
Växer organiskt och genom förvärv. Humana växer genom att bygga nya äldreboenden, bostäder med ­särskild service enligt LSS och vård- och omsorgs­boenden. Vi växer också genom selektiva förvärv.

5. Humana har över åren visat stabil tillväxt och lönsamhet

Stabil affär. Humana har en historik med stabil tillväxt och stabila marginaler.
Intäkter. De senaste fem åren har Humana haft en
årlig genomsnittlig intäkts­tillväxt på 5,2 procent.
Rörelsemarginal. De senaste fem åren har Humana haft en årlig genomsnittlig rörelse­marginal på 5,4 procent.

6. God kassaflödesgenerering minskar risken

Kassaflödesgenerering. Humanas intäkter kommer framförallt från stat och kommuner. De betalar i tid och är ­kredit­värdiga. Ökande intäkter och en stabil lönsamhet bidrar till ett starkt operativt kassaflöde och en god kassaflödesgenerering, som bland annat används till investeringar i tillväxt. De senaste tre åren har kassa-flödesgenereringen, det vill säga det operativa kassaflödet dividerat med EBITDA, uppgått till 62 procent (2018), 85 procent (2019) och 93 procent (2020).

7. Attraktiva finansiella mål

Finansiella mål. Humana ska skapa tydliga värden till sina aktieägare. Humana ska vara lönsamt och ha rörelsemarginal på 7 procent. Humana ska växa organiskt med 5 procent och därutöver kan även förvärv bidra med ytterligare 2–3 procent. Humana ska ha en god kapitalstruktur, där nettoskulden inte ska vara över 4,5 gånger EBITDA.
Utdelningspolicy. Utdelningen kan uppgå till 30 procent av årets resultat. De senaste tre åren har den varit 16 procent (2018), 0 procent (2019) och för 2020 är styrelsens förslag 0 procent.