Varför investera i Humana?

Tillbaka till Investerare

Att investera i Humana är att investera i en hållbar välfärd. Humana skapar stora värden till samhället, på individnivå och samhällsekonomiskt. Bolaget har en stark position på den växande omsorgsmarknaden och en tydlig strategi för att nå sitt övergripande mål – att vara den självklara utföraren i Norden av omsorgstjänster för kunder, klienter och beställare med höga kvalitetskrav.

Flera underliggande trender i omvärlden gör att behoven av omsorg ökar och väntas fortsätta öka de kommande åren. Efterfrågan på inno­vativa och kostnadseffektiva omsorgstjänster av hög kvalitet kommer därför att växa. De handlar bland annat om en åldrande befolkning, ökad psykisk ohälsa, gamla ­fastighetsbestånd och ökade krav på kvalitet, specialisering och individanpassning.

Samtidigt leder de ökade behoven kombinerade med en förändrad demografisk sammansättning med färre i arbetsför ålder, till ekonomisk press på stat och kommuner, vilket i sin tur ökar behoven av kostnadseffektiva omsorgstjänster. Ytterligare en utmaning är kompetensförsörjningen inom välfärden.

För att möta behoven och klara denna stora välfärdsutmaning kommer alla aktörer – offentliga såväl som privata och ideella aktörer – att behövas. Humana är som en långsiktig kvalitetsaktör inom omsorg en del av lösningen. Bolaget har en tydlig strategi för hur verksamheten ska fortsätta att utvecklas och tydliga finansiella mål som handlar om att växa lönsamt och hållbart; socialt, ekonomiskt och miljömässigt.

Med hjälp av satsningar på forskning och ständig utveckling för att möta marknadens föränderliga behov vill Humana sätta en ny och högre standard för omsorg i Norden.

Sju skäl att investera i Humana:

1. Omsorg är en stabil och växande marknad

Marknaden. Omsorgsmarknaden i Norden uppgår till 650 miljarder kronor, ungefär en fjärdedel är privat.
Fortsatt tillväxt. En växande befolkning, att fler blir äldre och en ökad psykisk ohälsa gör att marknaden växer.
Icke-cyklisk marknad. Omsorgsmarknaden påverkas i mindre grad av konjunkturcyklerna

2.Humana vill växa och hjälpa fler till ett bra liv

Tillväxtorienterade. Humana är ett tillväxtorienterat företag. Vi är stolta över vår verksamhet och omsorgen vi erbjuder. Om vi växer betyder det att vi hjälper fler till ett bra liv. 2021 fick Humana cirka 600 nya kunder och klienter. Vårt erbjudande ska ligga i linje med underliggande tillväxttrender, och möta en växande marknads behov.
Konsolidering. Marknaden är fragmenterad och består av tusentals företag. Den pågående konsolideringen skapar möjligheter för ett företag som Humana att växa genom förvärv.

3. Stark position genom kvalitativt och specialiserat erbjudande

Marknadsposition. Humana har en stark marknads­position inom personlig assistans och individ- och familje­omsorg samt växer inom äldreomsorg. 
Specialisering. Vårt omställningsarbete för att anpassa verksamheteten till mer komplexa kunderbjudanden och forskningsinsatser ger oss konkurrensföredelar på en marknad med ökad efterfrågan på specialistkompetens.
Kvalitet. Hög kvalitet på omsorgen är en förutsättning för att möta efterfrågan och ha en stark position på marknaden. Vi har utvecklat vårt kvalitetsuppföljningsarbete och tagit fram ett nytt Humana Quality Index, HQI. Det ger oss förutsättningar att fortsätta bidra till en högre standard i omsorgen.
Inträdesbarriärer. Komplexa omsorgstjänster med hög specialisering, krav på tillstånd och investeringar skapar höga inträdesbarriärer.

4. Vi driver välfärden framåt

En hållbar affärsidé. Humana verkar för hållbarhet på individnivå samt samhällsekonomisk hållbarhet, vilket även inkluderar ansvarstagande för miljöpåverkan. Humana vill bidra genom att sätta en ny högre standard för omsorg.
Social hållbarhet. En investering i Humana innebär en investering i omhändertagande av utsatta individer samt medarbetares väg in på arbetsmarknaden. Humana bidrar till att fler får ett bra liv genom att leverera omsorgstjänster av hög kvalitet, samt satsa på arbete för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden.
Samhällsekonomisk hållbarhet. 2021 Sparade kommuner och stater i Norden 1 miljard kronor genom Humanas kostnadseffektiva omsorgstjänster.

5. Kontinuerlig tillväxt och lönsamhet

Tillväxt. Humana har en historik av stabil tillväxt och stabila marginaler. Vi fortsätter fokusera på tillväxt genom ett relevant erbjudande och kostnadseffektivitet.
Intäkter. De senaste fem åren har Humana haft en årlig genomsnittlig intäkts­tillväxt på 5,7 procent.
Rörelsemarginal. De senaste fem åren har Humana haft en årlig genomsnittlig rörelsemarginal på 5,6 procent.
Resultat per aktie. De senaste fem åren har resultat per aktie årligen ökat med i genomsnitt 11,7 procent. 
Stabilitet. Efterfrågan för våra verksamheter är oberoende av konjunkturer eller andra större samhällsekonomiska utmaningar, vilket talar för långsiktigt uthållig avkastning.

6. God kassaflödesgenerering minskar risken

Kassaflödesgenerering. Humanas intäkter kommer framförallt från stat och kommuner. De betalar i tid och är ­kredit­värdiga. Ökande intäkter och en stabil lönsamhet bidrar till ett starkt operativt kassaflöde och en god kassaflödesgenerering, som bland annat används till investeringar i tillväxt. De senaste tre åren har kassaflödesgenereringen, det vill säga det operativa kassaflödet dividerat med EBITDA, uppgått till 85 procent (2019), 93 procent (2020) och 86 procent (2021).

7. Attraktiva finansiella mål

Finansiella mål. Humana ska skapa tydliga värden till sina aktieägare. Humana ska vara lönsamt och ha rörelsemarginal på 7 procent. Humana ska växa organiskt med 5 procent och därutöver kan även förvärv bidra med ytterligare 2–3 procent. Humana ska ha en god kapitalstruktur, där nettoskulden inte ska vara över 4,5 gånger EBITDA.
Utdelningspolicy. Utdelningen kan uppgå till 30 procent av årets resultat. För 2021 har styrelsen föreslagit att ingen vinst ska delas ut. Även 2020 och 2019 utgick ingen vinstutdelning.