Kontaktuppgifter

IR-kontakt

Ewelina Pettersson

A group of people are playing Kimble on the floor.

Kvalitetsarbetets fyra delar

Vi vill vara det självklara valet för kunder och klienter samt den bästa arbetsgivaren för våra medarbetare. Genom välfärds­teknik och utveckling av behandlingsmetoder höjer vi kvaliteten för våra kunder och klienter. Egna och externa undersökningar visar att vi lyckas.

För att Humanas kunder och klienter ska få bästa tänkbara omsorg, och för att säkra en hög och jämn kvalitet i verksamheten, anser Humana att det krävs lika delar engagemang och struktur. Arbetet vilar på fyra delar:

1. Individuella lösningar

Vi tror på allas rätt till självbestämmande, integritet och ett bra liv. Eftersom alla är olika behöver också våra lösningar vara det. För oss är delaktighet och inflytande centrala för att kunna tillgodose våra kunders och klienternas behov samt uppfylla de högt ställda kraven för respektive uppdrag. Redan vid en förfrågan påbörjar vi arbetet med den individuella utformningen och matchningen för att erbjuda och anpassa rätt insats.

2. Gemensam värdegrund

Humanas värdeord Glädje, Engagemang och Ansvar är en direkt återspegling av det arbetsklimat vi aktivt arbetar för. Våra värderingar slår vakt om alla människors lika värde. Aktivt värdegrundsarbete är ett återkommande mål som mäts och följs upp årsvis. Medarbetarnas engagemang, ansvarskänsla och glädje gör Humana till en ledande omsorgsaktör. Alla våra medarbetare får vid anställning genomgå värdegrundsutbildning via vår utbildningsplattform och vi har olika verktyg för det kontinuerliga värdegrundsarbetet.

3. Evidensbaserad praktik

Evidensbaserat arbete är centralt för att säkra omsorg av hög kvalitet för kunder och klienter. På Humana arbetar vi med att varje individ ska få den insats som är mest lämpad för just honom eller henne. Genom evidensbaserad praktik strävar vi efter att den vård och omsorg som ges till kunder och klienter bygger på bästa tillgängliga kunskap, klientens och kundens situation, erfarenhet och önskemål samt den professionella expertisen.

4. Hög kompetens

Humana är en verksamhet av människor, för människor. Vi rekryterar dedikerade personer och erbjuder ständig utveckling. Grunden för att leverera kvalitativ vård och behandling är att vi har nöjda medarbetare med rätt kompetens. För att få nöjda medarbetare som även känner sig delaktiga i sin kompetensutveckling innebär att vi ständigt måste arbeta och sträva efter att erbjuda rätt kompetensutveckling som ökar och bidrar till ökat kvalitet i våra verksamheter. Hos oss finns erfarna socionomer, sjuksköterskor, undersköterskor, behandlingsassistenter, psykologer, terapeuter, jurister, läkare och lärare.

Evidens- och kunskapsbaserad praktik – Humans modell för behandling

Syftet med evidensbaserad praktik är att varje individ ska få den insats som är mest lämpad för just honom eller henne. I evidensbaserad praktik strävar man efter den vård och omsorg som ges till klienter ska bygga på bästa tillgängliga kunskap, klientens situation, erfarenhet och önskemål och den professionella expertisen.

Humana strävar efter att samtliga våra verksamheter ska kunna besvara tre frågor och på tre olika nivåer gällande arbete med evidensinformerad praktik:

  • Strukturmål – ”Vad säger vi att vi gör?”. Varje enhet ska kunna presentera en programteori vilken ligger till grund för beskrivning av verksamhetens erbjudande och kunnande.
  • Processmål – ”Gör vi det vi säger att vi gör?”. Denna fråga syftar till att lyfta fram de sätt och instrument vi använder för att följa upp och säkerställa att varje enhet levererar enligt sina löften och åtaganden. I detta fall används olika verksamhetssystem för att följa upp rutiner, struktur och andra tagna mål.
  • Effektmål – ”Gör det någon skillnad?” I denna fråga finns ambitionen att så långt det är möjligt försöka mäta om våra insatser och interventioner gör skillnad för de vi möter i vårt arbete. Denna nivå antyder också huruvida vi har rätt kompetens eller om vi behöver ny eller annan kompetens för våra olika uppdrag.

Sammantaget kan sägas att vi i alla delar av vår verksamhet vill kunna beskriva vad vi gör och det ska bygga på aktuell forskning, praktiken och brukarnas erfarenheter.

Två metoder som Humana arbetar utifrån är Treatment Foster Care Oregon (TFCO) och Connect. Humana är licensinnehavare i Norden för båda metoderna.

TFCO vänder sig till ungdomar och familjer med allvarlig problematik som gör att det kan bli aktuellt med placering på HVB. Inom ramen för Humanas arbete med TFCO pågår en studie där vi följer 50 ungdomar från behandlingsstart till slut. Vi mäter skol närvaro, frekvens av läxläsning samt ungdomarnas psykiska och fysiska hälsa. TFCO finns numera listad bland Socialstyrelsens rekommenderade behandlingsmetoder som alla kommuner bör kunna erbjuda. Läs mer om TFCO på humana.se

Connect är ett strukturerat program med syfte att hjälpa föräldrar och andra omsorgspersoner att finna ny förståelse för både barnets och egna beteenden och reaktioner. I en randomiserad kontrollerad studie (RCT- studie) av Connect för familjehem undersöks effekten för de placerade barnen och för familjehemmen efter att familjehemsföräldrarna har genomgått Connectutbildning. Projektet är ett samarbete mellan Humana, Simon Fraser University i Kanada och Socialhögskolan vid Lunds universitet. Läs mer om Connect på humana.se

Humana driver och bidrar till forskningsprojekt vid universitet och högskolor. Detta ger oss ett starkare vetenskapligt underlag för de metoder vi använder och bidrar till att öka kunskapen generellt inom våra områden. Humanas egna metodutvecklare spelar en viktig roll i samarbetet med forskare och projekt.

Humana Quality Index (HQI)

För att mäta, följa upp och stärka kvaliteten i alla verksamheter använder Humana sedan 2017 Humana Quality Index, HQI, som är ett sammanfattande kvalitetsmått för koncernen, samt uppföljning av individuella planer, som är till för att säkerställa uppfyllelse av enskilda kunders och klienters mål.

Modellen bygger på två parallella angreppssätt: kvantitativa nyckeltal som bildar ett index, Humana Quality Index, HQI, samt klientens individuella plan där fokus ligger på personliga mål som styr insatsen. Båda perspektiven är lika viktiga för att skapa en helhetsbedömning av kvaliteten. Under 2022 utökade vi antalet indikatorer i indexet från sju till tolv och täckte därmed in fler aspekter.

Indikatorerna reflekterar relevanta och kritiska delar i kvalitetsarbetet och tillsammans ger de en bra bild av verksamheterna. Att mäta ger i sig inte förbättring, men det är en absolut förutsättning för att förstå var förbättringar behövs. Humanas nya HQI täcker inte exakt allt och vi kommer fortsätta att systematiskt utveckla verktyget. Med det nya HQI har vi tagit ett stort kliv i rätt riktning och vi kan fortsätta bidra till att sätta en ny och högre standard för sociala insatser.

Det här mäter Humanas kvalitetsindex, HQI: 

Vad vi vill uppnå (syfte) Vad vi mäter
1. Nöjda kunder och klienter Nöjd kundindex
2. Rätt stöd, vård eller insats till kunder och klienter Andel uppföljda individuella planer
3. En säker tjänst levererad Antal kritiska avvikelser som rapporteras till myndighet
4. Leverans i enlighet med lagstiftning Andel av myndighetsinspektioner som ger allvarliga anmärkningar
5. Säkerställa systematiskt lärande Andel avvikelser som upprepas
6. Korrekt hantering av personuppgifter Andel personuppgiftsincidenter som rapporteras till myndighet
7. Nöjda medarbetare Nöjd medarbetarindex
8. Medarbetarnas välmående och hälsa Sjukfrånvaro
9. Säker arbetsmiljö Antal tillbud och arbetsskador som anmäls till myndighet
10. Kontinuerlig kompentensutveckling Andel medarbetare som genomfört utbildning i lärportalen
11. Högkvalitativa utbildningar Kvalitativ uppföljning av varje utbildning
12. Medarbetare bidrar till verksamhetsutveckling Antal förbättringsförslag

 

Ledningssystem

Som stöd för kvalitetsarbetet har vi ledningssystemet Parus (process, aktivitet, rutin, uppföljning, samverkan). Ledningssystemet gör det enkelt för användaren att navigera i olika processer och hitta den aktivitet som behöver utföras i varje läge. Tack vare Parus kan vi göra riskanalyser, följa upp mål samt genomföra internkontroller.

Kvartalsredovisning

För att främja ständig utveckling är Humana noga med att öppet kommunicera kvalitet och avvikelser både internt och externt. Sedan 2019 redovisas kvaliteten på omsorgen i kvartalsvisa kvalitetsrapporter på vår webbplats liksom i bolagets årliga kvalitetsredovisning.

Humanas kvalitetsarbete ska bidra till att minska allvarliga avvikelser i verksamheterna. Medarbetare uppmuntras att anmäla avvikelser så att händelser kan analyseras och fel inte upprepas. Allvarliga missförhållanden och avvikelser kan rapporteras via bolagets visselblåsarfunktion. Uppgifter om allvarliga avvikelser, rapporterade enligt Lex Sarah och Lex Maria finns på Humanas webbplats.

Integritet och informationssäkerhet

Givet Humanas verksamhet är informationssäkerhet ett absolut krav. Humana har en särskild organisation med dataskyddsombud i varje land och en samordnare för koncernen. Vi analyserar incidenter och är skyldiga att rapportera allvarliga incidenter till IMY, Integritetsskyddsmyndigheten inom 72 timmar.

Vi arbetar löpande med att se över hur vi hanterar personuppgifter, säkerställer att informationen tillgängliggörs till samtliga våra målgrupper, erbjuder utbildningsinsatser för att höja medvetenheten om integritet och dataskydd och fortsätter med att uppdatera rutiner, processer och avtal för att förenkla arbetet med dataskydd i våra verksamheter.

Läs mer om Humanas kvalitetsarbete på humana.se