Kontaktuppgifter

IR-kontakt

Ewelina Pettersson

Bokslutskommuniké 2020

2021-02-11 08:00

Ladda ner rapport

Presentation Bokslutskommuniké 2020

Webcast presentation

Ett prövande år, märkt av pandemin, där Humana tog viktiga kliv framåt

Fjärde kvartalet, oktober-december 2020

 • Rörelseintäkterna uppgick till 1 948 miljoner kronor (1 912), en ökning med 2 %. Den organiska tillväxten var 3,1 %.
 • Rörelseresultatet uppgick till 101 Mkr (71), en ökning med 42 %.
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 49 Mkr (18).
 • Periodens resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,94 kronor per aktie (0,35).
 • Operativt kassaflöde uppgick till 296 Mkr (220). 

Helåret, januari-december 2020

 • Rörelseintäkterna uppgick till 7 797 miljoner kronor (7 467), en ökning med 4 %. Den organiska tillväxten var 4,1 %.
 • Rörelseresultatet uppgick till 471 Mkr (369), en ökning med 27 %. Realisationsvinst från försäljning av fastigheter ingår om 17 Mkr (4). Justerat rörelseresultat uppgick till 453 Mkr (365), en ökning med 24 %.
 • Årets resultat efter skatt uppgick till 262 Mkr (187).
 • Årets resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 4,94 kronor per aktie (3,54).
 • Operativt kassaflöde uppgick till 779 Mkr (595). 

Väsentliga händelser i kvartalet och efter kvartalets slut

 • Humana förvärvar det svenska assistansföretaget RO Omsorg Assistans AB. Helårsintäkterna uppgår till cirka 50 Mkr och bolaget har cirka 90 anställda.
 • I december beslutar Humana om återköp av egna aktier med stöd av bemyndigande från årsstämman 2020. Samma månad genomförs återköp av 2 656 860 egna aktier för 154 Mkr till en genomsnittlig kurs på 57,95 kr per aktie. Syftet med återköpet är att justera koncernens kapitalstruktur och bidra till ökat aktieägarvärde.
 • Efter kvartalets slut, i februari, förvärvar Humana det svenska individ- och familjeföretaget Team J-son. Team J-sons helårsintäkter uppgår till cirka 90 Mkr och bolaget har cirka 120 anställda.
 • Styrelsens förslag till årsstämman 2021 är att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2020. Resultatet föreslås balanseras i ny räkning.

Vd och koncernchef Rasmus Nerman kommenterar fjärde kvartalet och helåret:

"Aldrig har Humanas verksamheter satts på så hårda prov som 2020, året då världens fokus riktades mot virusbekämpning. Fjärde kvartalet var inte undantaget. Våra insatser fortsätter och det inger både hopp och energi att allt fler kunder, klienter och även medarbetare nu får tillgång till vaccin. Samtidigt var 2020 ett år då Humana också gjorde fortsatta framsteg, inte minst inom digitalisering och verksamhetsstyrning. Arbetet ger utväxling och vi är nu närmare att nå våra mål", säger Rasmus Nerman.

Läs hela kommentaren i rapporten.

Telefonkonferens

En webbsänd telefonkonferens hålls den 11 februari 2020 klockan 09:00 CET då vd och koncernchef Rasmus Nerman och CFO Noora Jayasekara presenterar rapporten och svarar på frågor.

För deltagande ring in på:

SE: +46 8 5664 2704
UK: +44 33 3300 9034
USA: +1 833 249 8406

Denna information är sådan information som Humana AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 11 februari 2020 kl. 08:00 CET.

För mer information, vänligen kontakta:

Noora Jayasekara, CFO, 070 318 92 97, noora.jayasekara@humana.se
Anna Sönne, chef investerarrelationer och hållbarhet, 070 601 48 53, anna.sonne@humana.se

Humana is a leading Nordic care company providing services within individual and family care, personal assistance, elderly care and special service housing in accordance with LSS. Humana has 16,000 employees in Sweden, Norway, Finland and Denmark providing care for 9,000 individuals and working to achieve the vision “Everyone is entitled to a good life”. In 2020, Humana’s operating revenue was SEK 7,797m. Humana is listed on Nasdaq Stockholm and the company’s headquarters are located in Stockholm. Read more about Humana on: http://humanagroup.com/