Kontaktuppgifter

IR-kontakt

Ewelina Pettersson

Delårsrapport Q4 2019

2020-02-13 08:00

Ladda ner rapport

Presentation Q4 2019

Webcast Q 4 2019

Svag avslutning på ett händelserikt år

Fjärde kvartalet, oktober-december 2019

 • Rörelseintäkterna uppgick till 1 912 miljoner kronor (1 700), en ökning med 12 % varav den organiska tillväxten var 0,7 %.
 • Rörelseresultatet uppgick till 71 Mkr (82), en minskning med 13 %. Integrationskostnader för Coronaria Hoiva har belastat resultatet med -6 Mkr (-). Effekterna av IFRS 16, den nya redovisningsstandarden som gäller från 1 januari 2019, har påverkat rörelseresultatet med 16 Mkr (-).
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 18 Mkr (51).
 • Periodens resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,35 kronor (0,97).
 • Operativt kassaflöde uppgick till 220 Mkr (136). 

Helåret, januari-december 2019

 • Rörelseintäkterna uppgick till 7 467 Mkr (6 725), en ökning med 11 % varav den organiska tillväxten var 2 %.
 • Rörelseresultatet uppgick till 369 Mkr (391), en minskning med 6 %. Integrationskostnader för Coronaria Hoiva har belastat rörelseresultatet med -14 Mkr (-). Effekterna av IFRS 16 har påverkat rörelseresultatet med 46 Mkr (-).
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 187 Mkr (245).
 • Periodens resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 3,54 kronor (4,62).
 • Operativt kassaflöde uppgick till 595 Mkr (285).   

Väsentliga händelser i fjärde kvartalet och efter kvartalets slut

 • Styrelsens förslag till årsstämman 2020 är att en utdelning om 0,70 kronor per aktie lämnas för verksamhetsåret 2019. Övrigt resultat föreslås balanseras i ny räkning.
 • Styrelsen har reviderat Humanas finansiella mål.

Vd och koncernchef Rasmus Nerman kommenterar kvartalet och året:

”I fjärde kvartalet ökade Humanas rörelseintäkter till 1,9 miljarder kronor och för 2019 som helhet uppgick intäkterna till närmare 7,5 miljarder kronor. Det är en ökning med 11 procent och väl i linje med vårt tillväxtmål. Rörelseresultatet blev dock svagt, 71 Mkr i kvartalet och 369 Mkr på helåret. Det motsvarar en rörelsemarginal för helåret på 4,9 procent, vilket inte är tillräckligt för att nå vårt lönsamhetsmål. Kassaflödesmässigt var både kvartalet och året starkt”, säger Rasmus Nerman.
”2019 var ett år med hög aktivitet. Vi fortsatte bygget av en hållbar nordisk omsorgskoncern och växte kraftigt, men vi brottades också med flera utmaningar. Humana har i dag ett ännu tydligare fokus på lönsamhet. Vi behöver förbättra lönsamheten inom flera segment. Samtidigt är stora delar av verksamheten mycket stabil och vi känner en tillförsikt inför framtiden, där vi ser att vi har en allt viktigare roll att fylla som leverantör av kostnadseffektiv kvalitetsomsorg i välfärden”, säger han.

Finansiella mål

Under hösten 2019 har styrelsen tillsammans med koncernledningen gjort en strategisk genomgång av Humana som resulterat i en ny affärsplan. På styrelsemötet inför publiceringen av denna kvartalsrapport har styrelsen fattat beslut om att revidera de finansiella målen. De reviderade finansiella målen, som gäller från 2020, har efter beaktande av den nya redovisningsstandarden IFRS 16 och det finansiella läget i Humana formulerats så här:

Lönsamhet
En rörelsemarginal på medellång sikt uppgående till 7 %.

Intäktstillväxt
En årlig organisk tillväxt på medellång sikt på 5 %. Utöver det kan tilläggsförvärv ge en årlig tillväxt på 2-3%.

Kapitalstruktur
En räntebärande nettoskuld som inte överstiger 4,5 gånger EBITDA, det vill säga rörelseresultatet före avskrivningar och nedskrivningar (se Not 9b Finansiella definitioner och syften). Skuldsättningen kan tillfälligt, till exempel i samband med förvärv, överstiga målsättningen.

Tidigare finansiella mål (till och med 2019):

Lönsamhet
Tidigare mål: En rörelsemarginal på medellång sikt uppgående till cirka 6 procent.

Intäktstillväxt
Tidigare mål: En årlig tillväxttakt på medellång sikt på 8–10 procent. Tillväxten ska uppnås genom organisk tillväxt samt genom tilläggsförvärv.

Kapitalstruktur
Tidigare mål: Räntebärande nettoskuld i förhållande till EBITDA ska inte överstiga 3,0 ggr. Skuldsättningen kan dock tillfälligt, till exempel i samband med förvärv, komma att överstiga målnivån.

Telefonkonferens

En webbsänd telefonkonferens hålls den 13 februari 2020 klockan 09:00 CET då vd och koncernchef Rasmus Nerman och vice vd och CFO Ulf Bonnevier presenterar rapporten och svarar på frågor. För deltagande ring in på:

SE: +46 8 5664 2693
UK: +44 33 3300 9270
USA: +1 83 3526 8347

Denna information är sådan information som Humana AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 13 februari 2020 kl. 08:00 CET.

För mer information, vänligen kontakta:

Ulf Bonnevier, CFO, 070 164 73 17, ulf.bonnevier@humana.se 
Anna Sönne, Chef investerarrelationer, 070 601 48 53, 
anna.sonne@humana.se  

Humana är ett ledande nordiskt omsorgsföretag som erbjuder tjänster inom individ- och familjeomsorg, personlig assistans, äldreomsorg och bostäder med särskild service enligt LSS. Humana har cirka 16 000 engagerade medarbetare i Sverige, Norge, Finland och Danmark som utför omsorgstjänster till 9 000 människor. Vi arbetar efter visionen ”Alla har rätt till ett bra liv”. 2019 uppgick rörelseintäkterna till 7 467 Mkr. Humana är börsnoterat på Nasdaq Stockholm och har huvudkontor i Stockholm. Läs mer om Humana på humana.se eller humanagroup.se