Kontaktuppgifter

IR-kontakt

Ewelina Pettersson

Bokslutskommuniké 2022

2023-02-09 08:00

Ladda ner rapport

Presentation av bokslutskommunikén för 2022

Webcast presentation

Lönsamhetsförbättring och god organisk tillväxt

Fjärde kvartalet, oktober-december, 2022

 • Rörelseintäkterna uppgick till 2 480 miljoner kronor (2 110), en ökning med 17,5 procent. Justerade rörelseintäkter uppgick till 2 442 Mkr (2 110). Den organiska tillväxten var 5,5 procent (3,4).
 • Rörelseresultatet uppgick till 127 Mkr (82), en ökning med 54,0 procent. Justerat rörelseresultat uppgick till 89 Mkr (85).
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 59 Mkr (33).
 • Periodens resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 1,24 kronor (0,68).
 • Periodens kassaflöde uppgick till 90 Mkr (15). Operativt kassaflöde uppgick till 215 Mkr (157), en ökning med 37,6 procent

Helåret, januari-december 2022

 • Rörelseintäkterna uppgick till 9 241 Mkr (8 188), en ökning med 12,9 procent. Justerade rörelseintäkter uppgick till 9 203 Mkr (8 188). Den organiska tillväxten var 3,2 procent (3,1).
 • Rörelseresultatet uppgick till 439 Mkr (493), en minskning med 11,0 procent. Justerat rörelseresultat uppgick till 405 Mkr (495).
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 210 Mkr (276).
 • Periodens resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 4,36 kronor (5,67).
 • Periodens kassaflöde uppgick till -38 Mkr (-92) och operativt kassaflöde uppgick till 697 Mkr (795).

Händelser efter rapportperiodens utgång

 • Den 31 januari 2023 återkallade Inspektionen för Vård och Omsorg, (IVO) verksamhetstillståndet för Humana Assistans AB. Enligt beslutet från IVO skulle Humana Assistans AB avveckla sin verksamhet senast 10 februari 2023. Bolaget överklagade beslutet till Förvaltningsrätten och erhöll inhibition den 7 februari. IVO kan komma att överklaga Förvaltningsrättens beslut om beviljad inhibition till Kammarrätten. Försäkringskassan har den 7 februari meddelat att utbetalningar av assistansersättning kommer ske direkt till kund, vilket ökar administrationen och fördröjer inbetalningar. Den uppkomna situationen kan vid en negativ utveckling från detta läge, såsom större kundtapp eller indraget tillstånd, komma att påverka villkor och/eller strukturen på bolagets finansiering. Se sid 13 i rapporten för ytterligare information.
 • I februari 2023 förvärvades LARO-verksamheten Solstenen i Skåne AB. Helårsintäkterna uppgår till ca 46 Mkr.
 • Styrelsens förslag till årsstämman 2023 är att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2022.

VD och koncernchef Johanna Rastad kommenterar

” Året är till ända, och även om denna rapport huvudsakligen avhandlar det sista kvartalet 2022 måste vi inleda med IVO:s beslut att återkalla vårt tillstånd i Humana Assistans AB den sista januari 2023. Beskedet chockade såväl Humanas organisation som assistanstagare. Förvaltningsrätten har beviljat vår begäran om inhibition vilket gör att vi kan fortsätta att driva assistansverksamhet under tiden frågan prövas i rätten. Vi anser att beslutet var djupt orättvist och felaktigt både för våra kunder och anställda. Vi tar tagit och tar som branschens största utövare stort ansvar i att kvalitetssäkra och utveckla vår verksamhet.”

Läs hela kommentaren i rapporten.

Telefonkonferens

En webbsänd telefonkonferens hålls den 9 februari 2023 kl 09:00 CET. Vd och koncernchef Johanna Rastad presenterar rapporten och svarar på frågor. Om du önskar delta via webcasten, följ följande länk.

Om du önskar delta via telefonkonferens registrerar du dig via länken nedan. Efter registreringen får du telefonnummer och ett konferens-ID för att logga in till konferensen. Via telefonkonferensen finns möjlighet att ställa muntliga frågor.


Registrering telekonferens

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Larsson
CFO
070 994 20 64fredrik.larsson1@humana.se

Ewelina Pettersson 
Ansvarig investerarrelationer 
073 074 79 12, ewelina.pettersson@humana.se


Denna information är sådan som Humana AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-02-09 08:00 CET.

Humana is a leading Nordic care company providing services within individual and family care, personal assistance, elderly care and special service housing in accordance with LSS. Humana has 20,000 employees in Sweden, Norway, Finland and Denmark providing care for 10,000 individuals and working to achieve the vision “Everyone is entitled to a good life”. In 2022, Humana’s operating revenue was SEK 9,241m. Humana is listed on Nasdaq Stockholm and the company’s headquarters are located in Stockholm. Read more about Humana on: https://www.humanagroup.com/