Kontaktuppgifter

IR-kontakt

Ewelina Pettersson

Kommuniké från Humana AB:s årsstämma den 16 maj 2018

2018-05-16 14:05

Ladda ner PDF

Humana AB höll under onsdagen den 16 maj 2018 sin årsstämma varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till den fullständiga kallelsen till årsstämman och de fullständiga förslagen. Kallelse till årsstämman samt fullständiga förslag finns tillgängliga på bolagets hemsida, http://corporate.humana.se  

Fastställande av balans- och resultaträkningar
Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2017.

Utdelning
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om vinstutdelning om 0,60 kronor per aktie med avstämningsdag fredagen den 18 maj 2018. Utdelning beräknas utbetalas av Euroclear Sweden AB onsdagen den 23 maj 2018.

Ansvarsfrihet
Stämman beviljade styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för räkenskapsåret 2017.

Styrelse och revisorer
Stämman omvalde styrelseledamöterna Per Båtelson, Helen Fasth Gillstedt, Per Granath, Kirsi Komi, Monica Lingegård, Lloyd Perry, och Ulrika Östlund till styrelseledamöter. Stämman omvalde Per Båtelson till styrelsens ordförande.

Stämman omvalde det registrerade revisionsbolaget KPMG AB som bolagets revisor.

Stämman beslutade att arvode ska utgå med 600 000 kronor till styrelsens ordförande och med 230 000 kronor till övriga stämmovalda ledamöter. Vidare utgår ersättning med 150 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet och med 20 000 kronor till övriga medlemmar i revisionsutskottet samt med 12 500 kronor till ordföranden och övriga ledamöter i ersättningsutskottet. Lloyd Perry avstår arvode för styrelse- och utskottsarbete.

Stämman beslutade att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Emissionsbemyndigande
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier. Emission ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska sammanlagt högst så många aktier kunna ges ut vid nyemission av aktier som motsvarar tio procent av det totala antalet utestående aktier i bolaget vid tidpunkten för stämmans beslut om bemyndigandet.

Bemyndigandet ska innefatta rätt att besluta om emission med kontant betalning, betalning med apportegendom eller betalning genom kvittning och i övrigt kunna förenas med villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen.

Bemyndigande om förvärv och överlåtelse av egna aktier
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om förvärv och/eller överlåtelse av egna aktier, som i det senare fallet får ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Förvärv av egna aktier ska ske på Nasdaq Stockholm i syfte att möjliggöra en förbättring av bolagets kapitalstruktur, att möjliggöra överlåtelser av aktier i enlighet med beslut om bemyndigande för styrelsen att överlåta egna aktier och tidigare beslut om att överlåta egna aktier till deltagare i LTI 2016 samt att ge styrelsen ett ökat handlingsutrymme i samband med eventuella framtida företagsförvärv. Förvärv av egna aktier får ske så att bolagets innehav av egna aktier sammanlagt uppgår till högst en tiondel av samtliga aktier i bolaget.

Överlåtelse av bolagets egna aktier får ske i syfte att möjliggöra en förbättring av bolagets kapitalstruktur och att ge styrelsen ett ökat handlingsutrymme i samband med eventuella framtida företagsförvärv genom att underlätta en snabb och kostnadseffektiv finansiering genom att avyttra egna aktier. Överlåtelser får ske antingen på Nasdaq Stockholm eller på annat sätt, med högst det antal aktier som innehas av bolaget vid beslutstidpunkten.

För mer information, vänligen kontakta:
Cecilia Lannebo, IR-ansvarig, 072-220 82 77, cecilia.lannebo@humana.se

Humana är ett ledande nordiskt omsorgsföretag som erbjuder tjänster inom individ- och familjeomsorg, personlig assistans, äldreomsorg och bostäder med särskild service enligt LSS. Humana har cirka 15 000 engagerade medarbetare i Sverige, Norge och Finland som utför omsorgstjänster till över 7 000 människor. Vi arbetar efter visionen ”Alla har rätt till ett bra liv”. 2017 uppgick rörelseintäkterna till 6 557 MSEK. Humana är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 2016 och har huvudkontor i Stockholm. Läs mer om Humana på humana.se eller humanagroup.se