Kontaktuppgifter

IR-kontakt

Ewelina Pettersson

Kommuniké från Humana AB:s årsstämma den 11 maj 2021

2021-05-11 16:00

Humana AB höll under tisdagen den 11 maj 2021 sin årsstämma varvid följande huvudsakliga beslut fattades. Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av covid-19 genomfördes årsstämman med poströstning, utan fysiskt deltagande.

Ladda ner PDF

För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till den fullständiga kallelsen till årsstämman och de fullständiga förslagen. Kallelse till årsstämman samt fullständiga förslag finns tillgängliga på bolagets hemsida, https://www.humanagroup.se/  

Fastställande av balans- och resultaträkningar

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2020.

Dispositioner av bolagets resultat

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om att till förfogande stående vinstmedel om 1 570 846 749 kronor balanseras i sin helhet i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Stämman beviljade styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för räkenskapsåret 2020.

Styrelse och revisorer

Stämman omvalde styrelseledamöterna Karita Bekkellem, Kirsi Komi, Monica Lingegård, Sören Mellstig, Anders Nyberg och Fredrik Strömholm till styrelseledamöter för tiden till slutet av årsstämman 2022.

Stämman valde Sören Mellstig till styrelsens ordförande.

Stämman omvalde det registrerade revisionsbolaget KPMG AB som bolagets revisor.

Stämman beslutade att arvode ska utgå med 700 000 kronor till styrelsens ordförande och med 250 000 kronor till övriga stämmovalda ledamöter. Vidare utgår ersättning med 120 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet och med 40 000 kronor till övriga medlemmar i revisionsutskottet samt med 60 000 kronor till ordföranden och 20 000 kronor till övriga ledamöter i ersättningsutskottet.

Stämman beslutade att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Ersättningsrapport

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna styrelsens ersättningsrapport.

Emissionsbemyndigande

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier. Emission ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska sammanlagt högst så många aktier kunna ges ut vid nyemission av aktier som motsvarar tio procent av det totala antalet utestående aktier i bolaget vid tidpunkten för stämmans beslut om bemyndigandet.

Bemyndigandet ska innefatta rätt att besluta om emission med kontant betalning, betalning med apportegendom eller betalning genom kvittning och i övrigt kunna förenas med villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen.

Bemyndigande om förvärv och överlåtelse av egna aktier

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om förvärv och/eller överlåtelse av egna aktier, som i det senare fallet får ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Förvärv av egna aktier ska ske på Nasdaq Stockholm i syfte att möjliggöra en förbättring av bolagets kapitalstruktur, att möjliggöra överlåtelser av aktier i enlighet med beslut om bemyndigande för styrelsen att överlåta egna aktier samt att ge styrelsen ett ökat handlingsutrymme i samband med eventuella framtida företagsförvärv. Förvärv av egna aktier får ske så att bolagets innehav av egna aktier sammanlagt uppgår till högst en tiondel av samtliga aktier i bolaget.

Överlåtelse av bolagets egna aktier får ske i syfte att möjliggöra en förbättring av bolagets kapitalstruktur och att ge styrelsen ett ökat handlingsutrymme i samband med eventuella framtida företagsförvärv genom att underlätta en snabb och kostnadseffektiv finansiering genom att avyttra egna aktier. Överlåtelser får ske antingen på Nasdaq Stockholm eller på annat sätt, med högst det antal aktier som innehas av bolaget vid beslutstidpunkten.

Ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om att ändra bolagsordningen.

För mer information, vänligen kontakta:

Anna Sönne, IR-ansvarig, 070 601 48 53, anna.sonne@humana.se

Humana är ett ledande nordiskt omsorgsföretag som erbjuder tjänster inom individ- och familjeomsorg, personlig assistans, äldreomsorg och bostäder med särskild service enligt LSS. Humana har 16 000 engagerade medarbetare i Sverige, Norge, Finland och Danmark som utför omsorgstjänster till 9 000 människor. Vi arbetar efter visionen ”Alla har rätt till ett bra liv”. 2020 uppgick rörelseintäkterna till 7 797 Mkr. Humana är börsnoterat på Nasdaq Stockholm och har huvudkontor i Stockholm. Läs mer om Humana på https://www.humanagroup.se/