Kontaktuppgifter

IR-kontakt

Ewelina Pettersson

Humana ska hushålla med resurser och i största möjliga mån använda förnybara naturresurser. Humana ska verka för att skydda miljön genom att förhindra eller minimera verksamhetens påverkan på miljön.

Humanas miljöarbete bygger på successiv förbättring av verksamheten. De många små vardagliga miljöåtgärderna är minst lika viktiga som stora förändringar. Summan av alla åtgärder ska präglas av ett förebyggande kontinuerligt miljöarbete.

Humanas miljöarbete omfattas av två principer. Utbytesprincipen innebär att sämre teknik och miljöfarliga ämnen kontinuerligt byts ut mot mer resurseffektiv teknik och miljövänligare ämnen. Försiktighetsprincipen syftar till att undvika verksamhet eller produkter som kan vara farliga för miljön utan att det finns fullständiga bevis för att den är farlig.

Humanas tjänster och agerande gentemot kunder och leverantörer ska präglas av vår miljöpolicy och ligga till grund för att ställa högre miljökrav på oss själva och våra leverantörer.

Mål

Humanas övergripande miljömål är att vara ett företag som förknippas med ett aktivt miljöarbete av kunder, klienter, medarbetare, investerare och allmänheten. Vi ska tillgodose uppdragsgivares och myndigheters krav avseende miljöfrågor.

Det finns två huvudsakliga åtgärdsområden inom miljöområdet som Humanas verksamhet ska bedrivas enligt:

 1. Klimateffektivt (energiförbrukning, transporter, livsmedel)
 2. Resurseffektivt (kretsloppstänkande, avfallshantering, effektiv resurshantering)

Att verksamheten ska bedrivas klimateffektivt innebär bland annat att vi kontinuerligt ska sträva efter att:

 • minska energiförbrukningen
  a. Vi skall fortsätta vårt arbete med att minska vår energiförbrukning genom information och utbildning av medarbetare.

  b. Humanas fastigheter skall förvaltas effektivt och miljöinriktat.

  c. Verksamhetens fastigheter skall successivt förses med förnyelsebar el.

  d. Ställa krav på energiprestanda vid nybyggnation och större ombyggnation.
 • minska transporternas miljöpåverkan genom att prioritera resfria arbetssätt, liksom resor med tåg framför flyg och bil. I den mån bilar används skall dessa vara klassade som miljöbilar.
 • öka användningen av ekologiska eller närproducerade livsmedel

2. Humanas verksamhet ska bedrivas resurseffektivt. Vi ska:

 • nyttja ändliga resurser med sparsamhet och ha ett kretsloppstänkande.
 • minimera mängden avfall och utsläpp till luft och vatten – med avseende på mängd och miljöfarlighet.
 • effektivisera materialförbrukningen.

Mått

Humana bedömer att vårt största bidrag klimatmässigt ligger i att sänka fossila koldioxidutsläpp. Därför ska vi centralt mäta följande:

 • Användning av förnyelsebar el
 • Huvudavtalet i Sverige är 100% förnyelsebar el (2017) och gradvis anslutning ska ske i samtliga länder och för nyförvärvade enheter.
 • Koldioxidutsläpp för Humanas byggnader, bilar och flygresor
 • Fastställa relevanta nyckeltal, basår och mål från 2020 och framåt
 • Miljöbyggnad – alla våra nyproduktioner ska sträva efter standarden Nivå Silver.