Kontaktuppgifter

IR-kontakt

Ewelina Pettersson

Bokslutskommuniké 2023

2024-02-08 08:00

8bfe2130ba038501

Presentation av bokslutskommunikén 2023

Webcast presentation

Styrkebesked för koncernen för helåret 2023

Fjärde kvartalet, oktober-december, 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till 2 396 miljoner kronor (2 438), en minskning med 2 procent.
 • Organisk tillväxt uppgick till -2,5 procent (5,5). Organisk tillväxt exklusive Personlig assistans uppgick till 7,8 procent (9,7)
 • Rörelseresultatet uppgick till 85 Mkr (127), en minskning med 33 procent. Justerat rörelseresultat uppgick till 89 Mkr (89). Justerat rörelseresultat exklusive Personlig assistans uppgick till 78 Mkr (60) en ökning med 30 procent.
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 8 Mkr (59).
 • Periodens resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,16 kronor (1,24).
 • Periodens kassaflöde uppgick till 217 Mkr (90). Operativt kassaflöde uppgick till 353 Mkr (215).

Helåret, januari-december 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till 9 638 Mkr (9 199), en ökning med 5 procent.
 • Organisk tillväxt uppgick till 0,9 procent (3,2). Organisk tillväxt exklusive Personlig assistans uppgick till 10,0 procent (5,9)
 • Rörelseresultatet uppgick till 453 Mkr (439), en ökning med 3 procent. Justerat rörelseresultat uppgick till 441 Mkr (405), en ökning med 9 procent. Justerat rörelseresultat exklusive Personlig assistans uppgick till 389 Mkr (239) en ökning med 63 procent.
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 178 Mkr (210).
 • Periodens resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 3,72 kronor (4,37).
 • Periodens kassaflöde uppgick till 13 Mkr (-38). Operativt kassaflöde uppgick till 846 Mkr (697).

Händelser efter rapportperiodens utgång

 • I januari 2024 meddelades att Humana avser att slå samman affärsområde Äldreomsorg och affärsområde Individ och familj till en organisation som ett led i att förbättra samarbetet mellan affärsområdena och öka koncernens organisatoriska effektivitet. Anders Broberg lämnar därmed sin roll som affärsområdeschef för Äldreomsorgen samt koncernledningen.
 • I januari 2024 meddelade Humanas vd och koncernchef Johanna Rastad att hon beslutat att lämna bolaget för att gå vidare i en roll utanför Humana.
 • Styrelsens förslag till årsstämman 2024 är att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2023.

VD och koncernchef Johanna Rastad kommenterar

Under 2023 har koncernen gett flera styrkebesked, framför allt i Finland som visat fin utveckling, men även inom Äldreomsorg där vårt förändringsprogram försiktigt börjar få effekt. Exklusive Personlig assistans når vi en organisk tillväxt på 10 procent samt en justerad rörelsemarginal om 5,9 procent, bättre än föregående års nivå om 4,1 procent.

Under 2023 ställdes koncernen inför flera utmaningar, både inom verksamheten men också på grund av den inflation som skapat viss marginalpress. Personlig assistans har haft ett särskilt omtumlande år med det felaktigt återkallade tillståndet inom Humana Assistans AB och den kraftiga volymminskning som följde. Koncernens fokus har naturligtvis varit säkerställandet och senare omställningen inom Personlig assistans.

Vi har en viktig agenda framför oss under 2024, där inte minst ett ökat samarbete och effektivisering inom koncernen kommer minska vår sårbarhet och öka värdeskapandet till våra aktieägare.”

Läs hela kommentaren i rapporten.

Telefonkonferens

En webbsänd telefonkonferens hålls den 8 februari 2024 kl 09:00 CET. Vd och koncernchef Johanna Rastad och CFO Fredrik Larsson presenterar rapporten och svarar på frågor. Om du önskar delta via webcasten, följ följande länk.


Registrering telekonferens

Om du önskar delta via telefonkonferens registrerar du dig via länken nedan. Efter registreringen får du telefonnummer och ett konferens-ID för att logga in till konferensen. Via telefonkonferensen finns möjlighet att ställa muntliga frågor.

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Larsson
CFO
070 994 20 64, 
fredrik.larsson@humana.se

Ewelina Pettersson 
Ansvarig investerarrelationer 
073 074 79 12, 
ewelina.pettersson@humana.se


Denna information är sådan som Humana AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-02-08 08:00 CET.

Humana är ett ledande nordiskt omsorgsföretag som erbjuder tjänster inom individ- och familjeomsorg, personlig assistans, äldreomsorg och bostäder med särskild service enligt LSS. Humana har 22 000 engagerade medarbetare i Sverige, Norge, Finland och Danmark som utför omsorgstjänster till cirka 10 000 människor. Vi arbetar efter visionen ”Alla har rätt till ett bra liv”. 2023 uppgick nettoomsättningen till 9 638 Mkr. Humana är börsnoterat på Nasdaq Stockholm och har huvudkontor i Stockholm. Läs mer om Humana på https://www.humanagroup.se/