Kontaktuppgifter

IR-kontakt

Ewelina Pettersson

Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av covid-19 kommer stämman att hållas på ett annat sätt än vanligt. För att minska risken för smittspridning och med hänsyn till myndigheternas föreskrifter och råd om undvikande av sammankomster genomförs stämman, med stöd av tillfälliga lagregler, genom förhandsröstning (poströstning). Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer inte att äga rum; det blir alltså en stämma utan fysiskt deltagande.

Aktieägares initiativrätt

Aktieägare som vill få ett ärende behandlat vid årsstämman ska begära detta skriftligen hos styrelsen. Begäran ska normalt vara styrelsen tillhanda senast sju veckor före bolagsstämman.

Förhandsröstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt nedan (under rubriken Dokumentation). Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan.

Det ifyllda formuläret, inklusive eventuella bilagor, måste vara Euroclear Sweden AB (som administrerar formulären å bolagets vägnar) tillhanda senast måndagen den 10 maj 2021.

Formuläret bör i god tid före stämman skickas med e-post till GeneralMeetingService@euroclear.com eller med post i original till Humana AB, ”Årsstämma”, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. Aktieägare som är fysiska personer kan även avge förhandsröst elektroniskt genom verifiering med BankID via Euroclear Sweden AB:s hemsida.

Dokumentation

Dokumentationen kopplad till årsstämman 2021 finns tillgänglig här:

 1. Stämmoprotokoll
 2. Kallelse
 3. Fullmakt
 4. Formulär för poströstning
 5. Års- och hållbarhetsredovisning 2020
 6. Styrelsens yttrande enligt ABL 19 kap 22 §
 7. Ersättningsrapport
 8. Styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande
 9. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier
 10. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier
 11. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen
 12. Bolagsordning
 13. Revisorsyttrande enligt ABL 8 kap. 54 § 
 14. Valberedningens förslag till årsstämman 2021
 15. Valberedningens motiverade yttrande
 16. Valberedning inför Humanas årsstämma 2021 har konstituerats (pressmeddelande)
 17. Valberedningens förslag rörande styrelse för Humana inför årsstämman 2021 (pressmeddelande)
 18. Humana kallar till årsstämma (pressmeddelande)
 19. Kommuniké från Humana AB:s årsstämma den 11 maj 2021 (pressmeddelande)