Kontaktuppgifter

IR-kontakt

Ewelina Pettersson

Stämman kommer att hållas i Stockholm, med möjlighet till poströstning.

Aktieägares initiativrätt

Aktieägare som vill få ett ärende behandlat vid årsstämman ska begära detta skriftligen hos styrelsen. Begäran ska normalt vara styrelsen tillhanda senast sju veckor före bolagsstämman.

Dokumentation

Dokumentationen kopplad till årsstämman 2024 finns tillgänglig här (uppdateras löpande):

1. Kallelse

2. Fullmakt

3. Formulär för poströstning

4. Års och Hållbarhetsredovisning 2023