Kontaktuppgifter

IR-kontakt

Ewelina Pettersson

Kvalitetsrapport, andra kvartalet 2022

 

Att definiera kvalitet och kvalitetsmått kan vara utmanande och inte minst inom vård och omsorg. Humana har sedan 2019 rapporterat ett eget kvalitetsindex som under 2022 har genomgått en uppdatering och utökats ifrån 7 till 12 mått och genererat ett nytt kvalitetsindex, Humana Quality Index (HQI).

Läs mer om nya HQI

Kvalitetsmätning används som en utgångspunkt för målsättning, utvärdering och genomförande av systematiskt förbättringsarbete inom Humana. Resultatet av HQI gås igenom av ledningsgrupper på alla nivåer inom bolaget. Humanas kvalitetsindex visar framför allt ett indirekt mått på kvaliteten av insatsen för kunderna och klienterna i våra verksamheter, då vi till största delen mäter förhållanden som indirekt antas ha en effekt på omsorgen.

Framöver kommer vi därför arbeta vidare med att etablera sociala utfallsmått inom omsorgen, det vill säga mått som visar den faktiska effekten av insatserna för våra kunder och klienter. Humanas målsättning är att vara ledande i arbetet med kvalitetsmätning och kvalitetsutvärdering. Vi har för avsikt att under tredje kvartalet presentera sociala utfallsmått, som mäter den direkta effekten av Humanas omsorg. Ambitionen är att på sikt ta fram sociala utfallsmått på samtliga affärsområden.

 

Resultat av Humana Quality Index, andra kvartalet 2022

Andra kvartalet 2022 uppgick resultatet av HQI till 71 (1-100). Utfallet för HQI under andra kvartalet är marginellt lägre inom samtliga våra affärsområden förutom Äldreomsorg. Utfallet påverkas även av att flera av våra affärsområden har genomfört nya förvärv som ännu inte arbetar i enlighet med Humanas arbetssätt enligt den nya HQI. Av de 12 indikatorerna i den nya HQI så har 7 indikatorer utvecklats positivt.

Under andra kvartalet har insatser riktats för att frigöra tid för fler medarbetare att genomföra utbildningar i Humana Academys lärportal. Under kvartalet har en ökad andel koncernens medarbetare genomfört minst en utbildning. Detta är en positiv utveckling i linje med koncernens ambitioner att stärka kvaliteten i omsorgen genom kompetensutveckling. Korttidsfrånvaron är bättre och har minskat från 6,7 procent under föregående kvartal till 4,3 under andra kvartalet.

Vi har i vårt förbättringsarbete lyckats väl med att minska antalet avvikelser som upprepas. Andelen avvikelser som inte upprepas har under kvartalet uppgått till 61,9%, vilket är en ökning från 59,5% under föregående kvartal. Antalet allvarliga avvikelser som anmälts till myndigheter under kvartalet uppgår till 7, vilket är en ökning från 6 under föregående kvartal.

Till tidigare kvalitetsrapporter

Kontakta oss